image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ความหมายตราสัญลักษณ์


สัญลักษณ์ของชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก เป็นรูปต้นปรง (Cycad) ยืนอยู่กลางทุ่งหญ้า ด้านหลังเป็นรูปภูเขา มีท้องฟ้าและเมฆเป็นฉากหลัง ล้อมรอบด้วยตัวอักษรชื่อชมรมฯทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ต้นปรง หมายถึงปณิธานอุดมการณ์อนุรักษ์อันมุ่งมั่นของชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ที่ต้องต่อสู้และอดทนพยายามดำเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมรดกโลกและผืนป่าตะวันตก ให้เป็นไปตามเจตจำนง ซึ่งตลอดเส้นทางแห่งอุปสรรคปัญหาและความยากลำบากที่บั่นทอนกำลังใจและความตั้งใจสู่ความสำเร็จนั้น ผู้ที่เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้ต้องมีความมุ่งมั่นอดทนหนักแน่นมั่นคงดังเช่นต้นปรงที่ยืนต้นด้วยความทระนงในป่าทุ่ง ที่ต้องต่อสู้กับไฟป่าอันร้อนแรงที่แผดเผาครั้งแล้วครั้งเล่านับร้อนนับพันครั้ง และในที่สุดก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้ ดังเช่นปรงพันปีที่ยังยืนหยัดอยู่ในป่าทุ่งใหญ่

ทุ่งหญ้า หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของผืนป่าตะวันตก

ภูเขา หมายถึงอุปสรรคปัญหาตลอดเส้นทางสู่จุดมุ่งหมายตามอุดมการณ์ปณิธานอนุรักษ์ ที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นภูผา ต้องอดทนต่อสู้บากบั่นด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ด้วยกำลังใจที่หนักแน่นมั่นคง จึงจะฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ

ท้องฟ้าและเมฆ หมายถึงความฝัน ความสำเร็จ แห่งการอนุรักษ์ที่ยิ่งใหญ่และอยู่แสนไกล

ตัวอักษรชื่อชมรมฯล้อมรอบต้นปรง ทุ่งหญ้า ภูเขาและท้องฟ้า หล่อหลอมอุดมการณ์ความฝัน ความมุ่งมั่นทุ่มเทและอดทน ความร่วมแรงใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก

"บินนาน" ออกแบบตราสัญลักษณ์

Share this:

CONVERSATION