image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ถาม-ตอบเกี่ยวกับมูลนิธิฯ


หลังจากที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกได้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ตามปณิธานก่อตั้งชมรมฯมากว่าทศวรรษ เพื่อสนับสนุนราชการในการให้ความช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานจำเป็นที่ขาดแคลน เครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ ตลอดจนการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทั้งทางบกและทางน้ำเพื่อพิทักษ์สัตว์ป่า การก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อปกป้องพื้นที่ป่า การก่อสร้างระบบการสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างในการบริหารจัดการ การสนับสนุนการฝึกอบรมพิทักษ์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฯ ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของล้นเกล้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้ราษฎรช่วยกันพิทักษ์รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ แล้วตีพิมพ์เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางช่องทางสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมปลูกฝังแนวความคิดในการอนุรักษ์ไปยังสาธารณชน ให้ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

แล้วคำถามมากมายจากผู้ติดตามกิจกรรมอนุรักษ์ที่เข้า เยี่ยมชมเว็บไซท์ชมรมฯและผู้ที่สนใจกิจกรรมอนุรักษ์โดยทั่วไปก็ถูกส่งมาทาง จดหมายอีเลคทรอนิคส์และโทรศัพท์ เพื่อเป็นการตอบสนองข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับชมรมฯ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจติดตามการดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์ ทั้งหลาย ชมรมฯจึงได้รวบรวมคำถามและตีพิมพ์คำตอบผ่านบทความในหน้านี้ โดยหวังว่าจะพอเพียงที่จะให้ความกระจ่างต่อคำถามข้อสงสัยทั้งหลาย และสะท้อนให้พอเห็นภาพการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของชมรมฯตามสมควร แต่หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดนอกเหนือจากบทความในหน้านี้แล้ว โปรดติดต่อแจ้งให้ชมรมทราบตลอดเวลาได้ที่ fwfcc@hotmail.com

หมายเหตุ: ชมรมฯขอถือโอกาสใช้พื้นที่บรรทัดนี้แสดงความขอบคุณมายังนักอนุรักษ์และผู้มีใจรักธรรมชาติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาเขียนจดหมายและโทรศัพท์ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯ ซึ่งนับเป็นรางวัลที่มีค่ายิ่งแก่มวลหมู่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯ ซึ่งชมรมฯจะสนองตอบความปรารถนาดีของท่านด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ เพื่อยังประโยชน์แก่ราชการ สังคม และประเทศชาติให้ยิ่งๆขึ้นไป ตลอดรวมทั้งคำแนะนำ ความเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชมต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าที่ชมรมฯน้อมรับไว้ประกอบการพิจารณาหารือ เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวคิดและวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

ชมรมฯมีเจ้าหน้าที่และสมาชิกจำนวนเท่าใด?
นับถึงปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๔๙) ชมรมฯมีสมาชิก ๑๙ ท่าน อาสาสมัคร ๔ ท่าน คณะที่ปรึกษา ๗ ท่าน

เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครมีเงินเดือนประจำหรือไม่?
ไม่มี...เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครทำงานอุทิศตน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ทำงานประจำภาคสนามในพื้นที่

มีขั้นตอนอย่างไรในการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ?
ทำงานอาสาสมัครอุทิศตนอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนก้าวสู่สมาชิกภาพ

เหตุใดการเข้าสู่สมาชิกภาพชมรมฯจึงต้องใช้เวลานาน?
เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอุดมการณ์อนุรักษ์ได้ทดสอบความมุ่งมั่นและแน่ ใจว่าเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไปนั้นถูกต้องตรงกับที่คาดหวังหรือไม่

ตราสัญลักษณ์ชมรมฯมีความหมายอย่างไร?
คลิกอ่านคำอธิบายที่นี่

งานที่ชมรมฯทำมีอะไรบ้าง?
ในระยะแรกเริ่มก่อตั้งชมรมฯ การดำเนินงานส่วนใหญ่ในระยะแรกเป็นการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ขาดแคลนจำเป็นต่างๆ เช่น อุปกรณ์ภาคสนาม เครื่องแบบ เป้สนาม จีพีเอส ผ้าห่มกันหนาว อะไหล่และเครื่องมือรถ การซ่อมเครื่องยนต์ วิทยุสื่อสาร เสบียงอาหารและยา ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหา เฉพาะหน้าและเร่งด่วน ต่อมาได้พัฒนาไปสู่การสนับสนุนใน โครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งยังคงดำเนินงาน สืบเนื่องเรื่อยมาตราบกระทั่งปัจจุบันนี้

ต่อมาในระยะหลังเมื่อชมรมฯมีสมาชิกและผู้ร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์มากขึ้น ชมรมฯจึงได้เริ่มดำเนินโครงการ ที่จะช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาการบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสนับสนุนการก่อสร้างหน่วยฯพิทักษ์ป่าและจุดสกัด โครงการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า โครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่า โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช โครงการก่อสร้างอาคารนิทรรศการหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช การก่อสร้างห้องน้ำและโรงประกอบอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการสำคัญอื่นๆที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างๆเช่น การบูรณะก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ โครงการก่อสร้างที่ประทับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต และ โครงการที่สนับสนุนพัฒนางานวิชาการอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การก่อสร้างพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ที่มีความสำคัญต่อนักวิจัยนักวิชาการเขตฯทุ่งใหญ่ต่างๆในอนาคต เช่น โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก โครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

ในปัจจุบันนี้ ชมรมฯได้ดำเนินงานอนุรักษ์สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆในผืนป่าตะวันตกอีกหลายโครงการเช่น โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โครงการสนับสนุนการซ่อมและพัฒนาอุปกรณ์วิจัยสัตว์ป่าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ตลอดรวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานที่ขาดแคลนอื่นๆเช่น การสนับสนุนเครื่องวิทยุสื่อสาร การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ อุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก โครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าห้วยบีคลี่ การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงานของกรมประมง การสนับสนุนการก่อสร้างเว็บไซท์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นต้น

ใน อนาคต ชมรมฯยังได้กำหนดแผนงานเตรียมการโครงการสนับสนุนการก่อสร้างระบบพลังงานแสง อาทิตย์และโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ตแก่เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกและตะวันออก โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ตสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขา นางรำ โครงการสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาระบบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง ใหญ่ด้านตะวันตก ซึ่งชมรมฯจะได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ ต่อไป คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เงินทุนในการดำเนินกิจกรรมมาจากไหน?
สมาชิกและผู้สนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนในรูปแบบช่วยกันจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ

ชมรมฯมีรายได้จากการดำเนินโครงการต่างๆจากหน่วยงานที่ชมรมฯให้การสนับสนุน หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ จากภาครัฐหรือไม่?
ไม่มี..ความสนับสนุนและการดำเนินโครงการต่างๆเป็นโครงการให้เปล่าแก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไข

ชมรมฯมีรายได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายในพื้นที่ดำเนินงานหรือไม่?
ไม่มี.. เนื่องจากภาพที่เจ้าหน้าที่ชมรมฯบันทึกไว้ส่วนใหญ่เป็นภาพการดำเนินงานกิจกรรม ไม่ใช่ภาพถ่ายสัตว์ป่า ซึ่งอุปกรณ์ถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ชมรมฯเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพคุณภาพปานกลางทั่วไป ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ถ่ายภาพของช่างภาพมืออาชีพ ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำภาพถ่ายนั้นไปจำหน่ายได้

ชมรมฯออกเรี่ยไรขอรับบริจาคเงินหรือไม่?
ไม่... นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมฯเป็นต้นมาเมื่อปี ๒๕๓๘ ชมรมฯไม่มีนโยบายออกเรี่ยไรขอรับบริจาคเงินจากบุคคลทั่วไป ผู้ที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ในโครงการต่างๆ มักติดต่อโดยตรงกับ สำนักงานชมรมฯ

โครงการอนุรักษ์ที่ชมรมฯดำเนินการอยู่นั้น มีหน่วยงานอนุรักษ์อื่นๆร่วมดำเนินการด้วยหรือไม่?
นับแต่ปี ๒๕๓๘ ถึงปี ๒๕๔๘ ชมรมฯดำเนินงานโดยลำพัง จนถึงปี ๒๕๔๘ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย จึงได้เริ่มต้นประสานงานร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ร่วมกัน เช่น โครงการฝึกอบรมพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกรุ่นที่ ๓ โครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ ก่อสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเขตทุ่งใหญ่ตะวันตกที่จะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ นอกจากนี้มีการร่วมมือประสานงานในกิจกรรมอนุรักษ์และการประชุมในโอกาส ต่างๆ นอกจากนี้ชมรมฯมีนโยบายประสานความร่วมมือในการดำเนินงานอนุรักษ์กับองค์กร ต่างๆตามขีดความสามารถและศักยภาพของชมรมฯเช่น การร่วมสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับกองทุนสัตว์ป่าโลก เป็นต้น

ชมรมฯได้รับอภิสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปดำเนินการหรือไม่?
ได้... แต่ไม่เคยใช้สิทธิ์นั้น ด้วยชมรมฯมีระเบียบข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่ชมรมฯชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการ จึงต้องชำระค่าธรรมเนียมแก่หน่วยงานต่างๆที่เข้าดำเนินกิจกรรม นับตั้งแต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมัยนายปลอดประสพ สุรัสวดี ลงนามคำสั่งประกาศเก็บค่าธรรมเนียม การเข้าพื้นที่ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

ชมรมฯเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยขบวนรถจำนวนหลายๆคันหรือไม่?
ไม่... โดยปรกติชมรมฯใช้ยานพาหนะติดตราเครื่องหมายเข้าดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆเพียงลำพัง ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเช่น การขนส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือจำนวนมาก หรือในงานพิธีสำคัญต่างๆเช่น พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ประทับศาล พิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวรในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต พิธีส่งมอบโครงการต่างๆ ซึ่งอาจมีรถเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้าร่วมสนับสนุนการขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือเสบียงอาหารด้วย

ชมรมฯได้รับอภิสิทธิ์ในการเดินทางผ่านด่านตรวจฯในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่ดำเนินกิจกรรมหรือไม่?
ไม่.. เจ้าหน้าที่ชมรมฯต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพื้นที่หน่วยงานต่างๆ เช่น การแจ้งชื่อและจำนวนผู้โดยสาร หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ จุดหมายปลายทาง รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบข้อบังคับของด่านตรวจฯในแต่ละพื้นที่ แต่ในกรณีที่มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วยงานนั้นๆร่วมเดิน ทางภารกิจการดำเนินงานในโครงการต่างด้วยกันแล้ว พิธีการด่านตรวจฯก็ใช้เวลาน้อยลงเนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆล่วง หน้าแล้ว

ชมรมฯได้รับอภิสิทธิ์เดินทางผ่านด่านตรวจฯเข้าพื้นที่หน่วยงานต่างๆนอกเวลาราชการหรือไม่?
ไม่... นับ ตั้งแต่ชมรมฯดำเนินกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ในพื้นที่หน่วยงานต่างๆ หากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชมรมฯเดินทางไปถึงด่าน ตรวจฯของหน่วยงานนั้นๆ ล่าช้าหลังเวลาราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมฯจะต้องหยุดค้างแรมที่ด่านตรวจฯ ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่ประจำเวรด่านตรวจฯและรักษากฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆ ดังเป็นที่ทราบดีและเห็นเป็นปรกติของเจ้าหน้าที่ประจำเวรด่านตรวจฯของหน่วย งานต่างๆ

ชมรมฯได้รับอภิสิทธิ์ในการเดินทางผ่านด่านตรวจฯระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ นอกเวลาราชการหรือไม่?
ไม่... การดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่โครงการอนุรักษ์ในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆในแต่ ละภารกิจนั้น ชมรมฯมีแผนการปฏิบัติงานตามตารางกำหนดเวลาของแต่ละวันในแต่ ละครั้งของภารกิจที่ชัดเจนและยืดหยุ่นได้ และประสานงานกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆล่วงหน้า เช่น กำหนดเวลาปฏิบัติงานของภารกิจโครงการ อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นั้นๆ ที่ต้องร่วมภารกิจสนธิกำลังด้วยกันฯลฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรัดเดิน ทางในเวลาค่ำคืน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และขัดต่อระเบียบของหน่วย งานและข้อบังคับของชมรมฯ ที่ผู้ควบคุมยานพาหนะชมรมฯต้องรับผิดชอบชีวิตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่โดยสาร มาด้วยนั้นเป็นอันดับแรก รักษายานพาหนะชมรมฯเป็นอันดับสอง และเป้าหมายความสำเร็จของภารกิจเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เจ้า หน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะชมรมฯเกิดความกดดันและต้องเร่งรัดการเดินทางเพื่อ บรรลุภารกิจในแต่ละครั้ง

แต่ มีบางกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ตลอดภารกิจการเดินทางหลายร้อยเที่ยวที่ยานพาหนะชมรมฯทำหน้าที่ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เสบียงอาหาร เวชภัณฑ์ ฯลฯ จำนวนหลายร้อยตันเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ที่ยานพาหนะชมรมฯต้องเดินทางผ่านด่านตรวจฯในพื้นที่หน่วยงานนั้นๆหลังเวลา ราชการ เช่นกรณีเมื่อปี ๒๕๔๕ ในเย็นวันหนึ่งในระหว่างฤดูฝนขณะที่ยานพาหนะชมรมฯอยู่ระหว่างเดินทางกลับที่ ตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าจะแก ต้องรับเด็กชายอายุประมาณสิบขวบซึ่งป่วยหนักจาก พ่อแม่ และญาติที่มาเฝ้ายืนรอรถชมรมฯ อยู่ทางแยกบ้านผู้ใหญ่ไทรอซ่า ซึ่งพี่ชายเด็กที่ล้มป่วยและมีอายุมากกว่าสาม ปีนี้พึ่งเสียชีวิตด้วยอาการป่วยที่คล้ายกันเมื่อสี่วันก่อน ซึ่งยังความวิตกกังวลแก่พ่อแม่และญาติของเด็กชายที่ล้มป่วยนี้เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงตัดสิใจยกเลิกภารกิจที่เหลือในภารกิจครั้งนั้น แล้วเร่งรัดเดินทางนำเด็กป่วยพร้อมผู้ใหญ่บ้านจะแกนำส่งโรงพยาบาล ฝ่าสายฝนและความมืดออกจากบ้านจะแกถึงบ้านจงอั่วอำเภอทองผาภูมิเมื่อเวลาใกล้ เที่ยงคืน โดยแจ้งเหตุความจำเป็นเร่งด่วนขออนุญาตเจ้าหน้าที่ประจำเวรด่านทุกด่าน

หลัง จากนั้นประมาณห้าเดือน เมื่อเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้เข้าภารกิจในพื้นที่ผ่านหมู่บ้านจะแกอีกครั้ง และได้บังเอิญพบกับเด็กชายคนดังกล่าวยืนอยู่ข้างทางในหมู่บ้านยกมือไหว้ขณะ ที่รถชมรมฯแล่นผ่านไป ทำให้เจ้าหน้าที่ชมรมฯรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆอีก ครั้งหนึ่ง นอกเหนือจากภารกิจหลักในการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แม้ว่าภารกิจการดำเนินงานในครั้งนั้นจะไม่บรรลุเป้าหมายก็ตาม

ต่อกรณีข้อสงสัยที่มีผู้สอบถามว่า พบเห็นเจ้าหน้าที่ชมรมฯเดินทางผ่านด่านตรวจหลังเวลาราชการนั้น ขอเรียนชี้แจงว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่อาจไม่ทราบว่า ที่ด่านตรวจสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่นั้น เป็นด่านตรวจฯแรกและสุดท้ายของเส้นทางหลักเขตฯทุ่งใหญ่ และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขาออกเดินทางผ่านด่านตรวจฯออกไปได้หลังเวลาราชการ โดยต้องลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้า - ออกพื้นที่ตามระเบียบ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางขากลับซึ่งต้องเดินทางอีกไกลเพื่อกลับภูมิลำเนา แต่นักท่องเที่ยวขาเข้ายังคงต้องรอค้างที่ด่านตรวจฯเพื่อทำเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่ในวันถัดไปตามระเบียบ

ชมรมฯมีรถกี่คัน?
๒ คัน...เป็นรถโตโยต้ารุ่น SR-๕ สีแดง(เพลิงพยัคฆ์) ที่ได้รับความสนับสนุนจาก ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ของชมรมฯ ใช้สนับสนุนงานขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ทำได้ ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ในภารกิจสนับสนุนการขนส่งวัสดุก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" และรถโตโยต้ารุ่น SURF สี เทา(ปักษีไฟ) ที่ได้รับบริจาคจากนายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯซึ่งใช้ในภารกิจการเดินทางร่วมการประชุมกับหน่วยงานราชการและ องค์กรอนุรักษ์ต่างๆ

ส่วน รถโตโยต้าสีแดง รุ่นไมตีเอ็กซ์ (หมาแดง) ที่ได้ทำหน้าที่ภารกิจการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนับร้อยตันในภารกิจ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ต่างๆของชมรมฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมฯจำนวนนับร้อยเที่ยวนั้น ได้ถูกปลดระวางไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ เช่นเดียวกับ "อีแก่" รถยนต์บรรทุกคันแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ ทิ้งไว้เพียงความทรงจำของความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่และความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของภารกิจต่างๆที่ยังประโยชน์ในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่และ ส่งผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกวันนี้

ต่อกรณีข้อสงสัยที่มีผู้แจ้งว่าพบเห็นรถติดตราสัญลักษณ์ชมรมฯ ในท้องที่อำเภอสังขละบุรีแต่เป็นรถสีน้ำเงินและที่ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นรถสีบร็อนซ์เงินนั้น ชมรมฯขอชี้แจงว่า นอกจากรถที่ติดตราสัญลักษณ์ชมรมฯเพื่อเป็นที่สังเกตแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆทั้งสองคันแล้วนั้น ยังมีรถที่ติดตราสัญลักษณ์ชมรมฯอีกสองคัน คันแรกเป็นรถตู้สีดำชื่อแมมม็อธ(MAMMOTH)ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นแมงกุ้นจี่ ของนายดาบชาติชาย ลพสถิตย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนชมรมฯ และโตโยต้ารุ่นร้อยหกสีขาวของนายเทเวศร์ อุตวิชัย (ประธานมรมฯ ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ซึ่งรถทั้งสองคันจะเข้าสนับสนุนกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ต่างๆที่มีความจำเป็น ในยามที่ยานพาหนะขนส่งหลักของชมรมฯไม่สามารถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ได้หมดในภารกิจนั้นๆ ดังนั้นรถสองคันที่มีผู้พบเห็นและแจ้งมายังสำนักงานชมรมฯจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรมฯแต่ย่างใด

ชมรมฯรับอาสาสมัครทั่วไปที่ประสงค์จะนำรถส่วนตัวร่วมกิจกรรมหรือไม่?
ชมรมฯมีนโยบายเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป โดยรับอาสาสมัครเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ต่างๆกับชมรมฯครั้งละไม่เกินสองท่านและยานพาหนะไม่เกินหนึ่งคัน โดยอาสาสมัครจะต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของราชการและชมรมฯอย่างเคร่งครัด

Share this:

CONVERSATION