image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประวัติความเป็นมา - จากชมรมฯสู่มูลนิธิฯ


จากผู้ที่รักการเดินทาง เป็นชีวิตจิตใจ ป่าเขาลำเนาไพร สายธาร ทุ่งหญ้า เหมือนดังบ้านที่รัก วาสนามี ได้มาเยือน "ทุ่งใหญ่" ห้วยดงวี่ ดั่งมีมนต์ขลัง ชีวิตพิทักษ์ป่า น่าอาภัพ ลำบากยากแค้น ขาดผู้เหลียวแล แม้มีอุดมการณ์ก็ยากจะรักษาทุ่งใหญ่ไว้ได้ คิดต่อลมหายใจของผืนป่าต้องรักษาลมหายใจและจิตวิญญาณเขาก่อนตัดสินใจร่วมก่อตั้งชมรมฯ ร่วมมือประสานใจ หมายมั่นพิทักษ์รักษาป่าทุ่งใหญ่และผืนป่าตะวันตกไว้ เสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน มั่นศรัทธา อุทิศชีวิตรักษา "ทุ่งใหญ่และผืนป่าตะวันตก" ตราบสิ้นลมหายใจ
บินนาน ๕ มกราคม ๒๕๓๘

ประวัติความเป็นมา 
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้รัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของเราทุกๆคนในชาติ ก่อตั้งเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ที่จังหวัดนครปฐม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความบริสุทธิ์ในความมุ่งหวังตั้งใจของกลุ่มผู้อุทิศตนอนุรักษ์และปกป้องผืนป่า ที่จะผลักดันโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์ของชมรมฯ ผ่านเขตฯทุ่งใหญ่และหน่วยงานอื่นๆในผืนป่าตะวันตกให้พัฒนายิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก เพื่อรักษาและอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติของประเทศส่งมอบไปยังคนรุ่นต่อๆไป และเพื่อให้เพื่อนพ้องทั้งหลายได้ตระหนักว่า ความร่วมมือในงานอนุรักษ์และปัญหางานอนุรักษ์นั้น เราและท่าน ก็สามารถทำได้ และเป็นตัวอย่างของความตั้งใจที่นำไปสู่ความสำเร็จในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมแก่การอนุรักษ์ผืนป่าอื่นๆต่อไป ไม่ใช่ทิ้งภาระหน้าที่นี้แก่หน่วยงานป่าไม้ หรือภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่า ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถรักษาทรัพยากรของเราไว้ได้ หากเราและท่าน มีความมุ่งหวังตั้งใจที่บริสุทธิ์ แน่วแน่ มั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นพยายามและอดทน พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า งานอนุรักษ์ป่าไว้ให้ลูกหลานและแผ่นดินเกิด เป็นไปได้แน่นอน แม้ว่าจะต้องพบกับความยากลำบากอุปสรรคที่คอยบั่นทอนกำลังใจถาโถมเข้าใส่ ซึ่งเป็นด่านทดสอบอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตลอดเส้นทางเดินสู่เป้าหมาย และแม้จะตระหนักดีว่า เราอาจไม่ได้เห็นความสำเร็จที่ได้ทุ่มเทพยายามในชั่วชีวิตเรา แต่เราก็จะยินดีและภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นแห่งความสำเร็จนั้น ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลในบั้นปลายของคนรุ่นต่อจากเราไป..

วัตถุประสงค์
 • ช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีรายได้น้อย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวรและผืนป่าตะวันตก
 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพิทักษ์ป่า ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนราชการเพื่อพัฒนางานอนุรักษ์ นำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไข
 • สนับสนุน งานสำรวจ งานวิจัย เพื่อประโยชน์ในงานวิชาการ นำสู่การเผยแพร่ข้อมูลธรรมชาติและสัตว์ป่า
 • เผยแพร่ส่งเสริมปลูกฝังความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและผู้อยู่อาศัยในผืนป่าตะวันตก
 • ศึกษารวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการแก่สังคมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์
 • เฝ้าระวังรักษาป่าไม้และสัตว์ป่ารวมทั้งทรัพยากรของผืนป่าตะวันตกมิให้ถูกบุกรุกทำลาย
 • เป้าหมายและกิจกรรมอนุรักษ์ของชมรมฯ

เป้าหมายการดำเนินการของชมรมฯคือความพยายามในการดำเนินการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ –ห้วยขาแข้ง มรดกโลก และผืนป่าตะวันตกด้วยการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน เป็นระบบกระบวนทัศน์ระดมความคิด ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แสวงหาความร่วมมือ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอุดมการณ์อนุรักษ์ร่วมจากสังคมในทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการเร่งด่วนเร่งแก้ไขอุปสรรคปัญหาทั้งเฉพาะหน้า ระยะสั้นและระยะยาว ที่จะส่งเสริมสนับสนุนสอดคล้องกับแนวความคิดและ ความพยายามในการอนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม และนำสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางประเภทกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ ที่ดำเนินการตลอดทศวรรษที่ผ่านมาออกเป็น ๕ ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้:

 • กิจกรรมโครงการเร่งด่วนที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • โครงการพัฒนาเชิงโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการผืนป่าที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในระยะยาว
 • โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์อนุรักษ์จิตสำนึกวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ
 • กิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนเผยแพร่ปลูกฝังสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาการของชมรมฯ

ต้นปี ๒๕๓๘ เมื่อ "บินนาน" และกลุ่มเพื่อนบัณฑิตที่ชื่นชอบธรรมชาติที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามผืนป่าต่างๆได้มีโอกาสเดินทางมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นสถานที่เข้าถึงได้ยากและยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าพื้นที่ได้ด้วยความตื่นตาประทับใจกับธรรมชาติอันงดงามยิ่งใหญ่ของเขตฯทุ่งใหญ่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ กอปรกับได้พบเห็นเรียนรู้ถึงความยากลำบากในการทำงานและอุปสรรคปัญหาต่างๆ ของผู้พิทักษ์ป่าในการทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าที่เป็นปัญหาเดียวกันในทุกผืนป่าของประเทศนี้ กลุ่มผู้หลงใหลความงามของธรรมชาตินี้จึงได้หารือถึงแนวความคิดที่จะช่วยกันอีกแรงหนึ่งในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ ซึ่งแทบไม่มีหน่วยงานใดให้ความสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานเลย โดยการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกขึ้น แล้วแสวงหาผู้ร่วมอุดมการณ์ผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถแตกต่างกัน เพื่อประสานงานร่วมมือส่งความพยายามสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ มรดกทางธรรมชาติของโลก และผืนป่าตะวันตกให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทยและมวลมนุษย์ชาติ

ในระยะสองสามปีแรกของการก่อตั้งชมรมฯนั้นความพยายามการดำเนินงานยังเป็นไปได้ช้า เนื่องจากยังมีผู้ร่วมแนวคิดอุดมการณ์น้อย กอปรกับเป็นช่วงเริ่มต้นที่ความคิดวิธีการ ในการดำเนินงานต่างๆกำลังถูกเรียนรู้ทดสอบในสถานการณ์จริง ที่ความพยายามในการดำเนินงานต่างๆเต็มไปด้วยอุปสรรคนานับปการซึ่งต้องใช้ความอดทนทุ่มเทอย่างมาก เช่นการขาดเงินทุนและปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินงานต่างๆ การขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ การขาดแคลนยานพาหนะที่ต้องใช้ขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือการเดินทางที่แสนไกลหลายร้อยกิโลเมตรในแต่ละครั้งของภารกิจที่ต้องใช้เวลามาก เพื่อผ่านอุปสรรคเส้นทางที่นับเป็นที่สุดแห่งความยากลำบาก และเป็นตำนานแห่งการเดินทางในป่าของประเทศ

จนเมื่ออุดมการณ์และเจตนารมณ์ขององค์กรผ่านช่วงเวลาเริ่มต้นนี้ไป และมีผู้เข้าร่วมแนวคิดอุดมการณ์มากขึ้นทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งขึ้นการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์จึงเลี่ยนรูปแบบมีแนวทางชัดเจนขึ้น จากการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือความจำเป็นที่ขาดแคลนต่างๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น ไปสู่โครงการจำเป็นระยะยาวที่ต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้นและส่งผล เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการผืนป่านี้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร และโครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสาร ที่เป็นหัวใจ เครื่องมือหลัก และเป็นการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียวในผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ โครงการระยะยาวสำคัญอื่นๆ ที่ใช้งบประมาณมากและยังดำเนินการสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ อาทิโครงการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นต้น

และเมื่อชมรมฯดำเนินงานผ่านมาได้ครบทศวรรษแล้ว การดำเนินงานของชมรมฯจึงได้ขยายกว้างขวางขึ้นตามวัตถุประสงค์องค์กร ไปสู่ผืนป่าและหน่วยงานต่างๆในกลุ่มผืนป่าตะวันตก เช่นโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าห้วยบีคลี่เพื่ออนุรักษ์แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลม โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแก่ศูนย์ป้องกันการประมงน้ำจืดเขื่อนศรีนครินทร์ รวมทั้งที่กำลังจะเริ่มดำเนินงานในปีนี้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในขณะที่โครงการอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่ก็ยังดำเนินการควบคู่กันไป เช่น โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานถึง ๖ ปี เพื่อก่อสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเขตฯทุ่งใหญ่ และพัฒนาสู่การจัดทำข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS สำหรับนักวิจัยในอนาคต โครงการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าน้ำโจน ซองพาล่า และกองช่อง ที่จะช่วยปกป้องสัตว์ป่าที่กำลังถูกคุกคามในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไป

Share this:

CONVERSATION