image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

คำนำ


ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ non-profit & non-governmental organization มี วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าตะวันตกและเทือกเขาตะนาวศรี ให้คงสภาพแวดล้อมสมบูรณ์สืบไป ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอื่น รวมทั้งองค์พรพัฒนาเอกชนที่มีแนวทางเป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยกำลังความสนับสนุนและทุนในการดำเนินงานจากสมาชิกและอาสาสมัครรวม ทั้งผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมของชมรมฯเน้นด้านการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าตะวันตก โดยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลกำกับด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น กรมประมงและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ ผ่านข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นการพัฒนาเชิงโครงสร้างที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆโดยตรงและบูรณาการความร่วมมือจาก หน่วยงานราชการต่างๆและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆเข้าด้วยกัน ให้สามารถดำเนินการพิทักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้ได้ตามวัตถุประสงค์

อย่าง ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า งบประมาณของรัฐในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้นั้น น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผืนป่าที่ต้องปกป้องรักษา ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลป่าจริงๆยังไม่ได้รับสวัสดิการที่ดี ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่จำเป็น ความสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติและผืนป่าจำเป็นต้องอาศัยการ มีส่วนร่วมจากประชาชน ด้วยเหตุนี้เราจึงเริ่มต้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติให้มีขวัญและ กำลังใจ และปลูกฝังจิตวิญญาณอุดมการณ์อนุรักษ์ในการทำงาน โดยการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆในระยะยาว อย่างเป็นระบบกระบวนทัศน์และบูรณการเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและผืนแผ่นดินไทย

คุณก็เป็นผู้หนึ่ง ที่สามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมผืนป่าธรรมชาติและสัตว์ป่าของเรา ให้คงอยู่ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานและประเทศชาติของเราสืบต่อไป โดยการทำความเข้าใจในหลักของธรรมชาติ ให้ความรู้-จิตสำนึกแก่ผู้ใกล้ชิด และหากได้ศึกษากิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกแล้ว จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของเราสามารถเป็นตัวแทนของคุณ ในการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าตะวันตกและป่ามรดกโลกนี้ และคุณก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆของชมรมฯได้ หรือนำแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์ของชมรมฯไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับ การอนุรักษ์ผืนป่าต่างๆในท้องถิ่นของท่านได้

มกราคม ๒๕๓๘

Share this:

CONVERSATION