image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การจัดองค์กรบริหารมูลนิธิฯ


ร่วมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ทุ่งใหญ่
Save The West or No Forest
คณะกรรมการบริหาร 
๑. นายมานะ เปาทุย ประธานมูลนิธิฯ
๒. นายศรัณย์ คล้ายประดิษฐ์ รองประธาน
๓. นายสุภชัย อู่ตะเภา ผู้จัดการ/เลขานุการ
๔. นายอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา เหรัญญิก/นายทะเบียน
๕. นายธวัชชัย เอี้ยวตระกูล กรรมการ
๖. นายปฏิพัทธิ์ กัลยาวุฒิพงศ์ กรรมการ
๗. นายมณฑล มาปรีดา กรรมการ
๘. นายธนะวิทย์ บุญเรือง กรรมการ

ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
๑. นายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์
๒. นายอุดม ตรีชั้น
๓. นายพรเลิศ ละออสุวรรณ
๔. นายกิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น
๕. นายเกียรติขจร ชัยเธียร
๖. นายแพทย์สมปอง เพ็ญสุข
๗. นายอำนวย สร้อยมณีวรรณ
๘. นายประเสริฐ เลิกบางพลัด
๙. นายธนา ตันศิริ
๑๐. นายวีระ รัตนจินดา
๑๑. นายเอิบ เชิงสะอาด
๑๒. นายนรวิทย์ หล้าแหล่ง
๑๓. นายเทเวศร์ อุตวิชัย
๑๔. นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 
๑. นายฐานิศวร์ จิรไตรสิทธิ์
๒. นายกุลภาค กานต์โกศล
๓. นายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี
๔. นายธนบดี อุรารักษ์
๕. นางสาวณัฐฐิณี เจรจาศิลป์
๖. นายวิลาศ โชติรัตน์
๗. นายสืบพงศ์ เพชนมณี
๘. นายอรัญ เขียวสวาท
๙. นายประนุช ภูมิพุก
๑๐. นายนิทัศน์ สุวรรณ์

อาสาสมัครมูลนิธิฯ 
๑. นายชัยณรงค์ นกแก้ว
๒. นายธนกร คงมั่น
๓. นายรัตนชัย กุญชร
๔. นายสถาพร ก้อนจันทร์เทศ
๕. นางสาวภูครัตน์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
๖. นางสาววัสสณี ฐาปนพันธ์นิติกุล
๗. นางสาวคีตญา ฐาปนพันธ์นิติกุล

ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิฯ 
๑. David C Butler
๒. นายอำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล
๓. นายจิรภัทร วรรัฐกฤติการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ 
๑. นายเทเวศร์ อุตวิชัย ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
๒. นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
๓. นายมานะ เปาทุย ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

Share this:

CONVERSATION