image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนมูลนิธิฯ


ทรัพยากรของชาติมีพอแบ่งสรรสำหรับคนทุกคน แต่ไม่พอสำหรับคนเห็นแก่ตัวเพียงคนเดียว
[มหาตมะ คานธี]

ในโลกของระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เงินเป็นใหญ่ แม้จะมีคนที่คอยตักตวงประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมแก่ตนอย่างมูมมาม แต่ก็ยังมีน้ำใจของคนร่วมสังคมที่เห็นคุณค่าของแผ่นดินเกิดของตน และต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาไว้

การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ต่างๆตลอดทศวรรษที่ผ่านมานั้นนอกจากขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ปณิธานที่มุ่งมั่นแล้ว ทุนปัจจัยนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะช่วยต่อเติมความฝันในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกและผืนป่าตะวันตกเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินไทยและมวลมนุษย์ชาติให้เป็นจริง
ผู้มีความประสงค์สนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ โปรดแจ้งความจำนงโดย:

ส่งอีเมล์ติดต่อได้ที่ fwfcc@hotmail.com
หรือ โทรศัพท์/โทรสาร: ๐ ๓๔๖๘ ๕๖๓๙

ชื่อบัญชี : มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย สาขาสีแยกสนามจันทร์
ประเภท: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 719-0-18925-4

ข้อมูลสำหรับการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ
SWIFT CODE: KRTHTHBK
ROUTING NO/CHIPS UID: 007895
BANK: KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BRANCH: 719
ACCOUNTING NO: 719-0-18925-4
ACCOUNT NAME: FWFCC

โปรดแจ้งให้เราทราบถึงการให้ความสนับสนุนของท่านด้วยตามที่อยู่นี้
Email&MSN: wfcc1@hotmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร: ๐ ๓๔๖๘ ๕๖๓๙
ชมรมฯร่วมบันทึกและชื่นชมน้ำใจของผู้เสียสละให้ความสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนปัจจัยเงินทุนและความสนับสนุนต่างๆแก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและผืนป่าตะวันตก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งยังความซาบซึ้งในน้ำใจและเพิ่มพูนขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในสังคมทุนนิยม ยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันเพื่อร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าอันมีค่าอนันต์และจรรโลงอุดมการณ์อนุรักษ์ให้ยั่งยืนและยังประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนมนุษย์ชาติทั้งมวล..
รายนามผู้ให้การสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
๑. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. คุณไพฑูรย์ คงกะพันธ์และคณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง(TGLC) บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน
๓. วัดป่าผาตาดธารสวรรค์

"..การดำเนินกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ต่างๆของชมรมฯที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมและส่งผลในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกและผืนป่าตะวันตก สมบัติทางธรรมชาติของประเทศอันประมาณค่ามิได้และนำมาเผยแพร่ ณ เว็บไซท์นี้ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาความร่วมมือจากสังคม ความก้าวหน้าและความสำเร็จของกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ต่างๆของชมรมฯตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จะไม่อาจขับเคลื่อนสัมฤทธิ์ผลได้เลยหากขาดความสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้มีส่วนร่วมเสียสละดังรายนามที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บเพ็จนี้.."

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของชมรมฯทุกท่าน ความร่วมมือ ช่วยเหลือเสียสละของท่านจะช่วยส่งเสริมงานอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ - มรดกโลก
และผืนป่าตะวันตกให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่คนในชาติ ทั้งรุ่นนี้และรุ่นต่อไป..

รายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ชมรมฯ 
๑. Mr.David Butler | ๒. บริษัท โลคอลเน็ต จำกัด | ๓. ร้านยศการยาง | ๔. บริษัท เซ่งฮงหลี (๑๙๙๐) จำกัด | ๕. หจก.ปัญญาเวลดิ้ง | ๖. ร้านจิตอนันต์แก๊ส | ๗. ร้านอาหารลิทเทิ่ลไพน์ | ๘. บริษัท มหาชน ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด | ๙. ส.นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ | ๑๐. คุณวินัย รี่คุปต์ฤทธิ์(มีแสงออโต้เซอร์วิส) | ๑๑. ร้านจั๊วการไฟฟ้า | ๑๒. คุณบุญมี ฉันทะประเสริฐพร | ๑๓. เต๋าเครื่องสนาม | ๑๔. คุณสุชาติ ฌาณโสภณ | ๑๕. ฯเวียงโบราณ | ๑๖. บริษัท โรเบิรต์ บ๊อช จำกัด | ๑๗. บริษัท อินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด | ๑๘. บริษัท ไฮเทคไกเซอร์ จำกัด | ๑๙. บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | ๒๐. คุณสุ อมรสมานกุล | ๒๑. คุณวิศิษฏ์ สุขพรสวรรค์ (อูเบสท์การาจ) | ๒๑. คุณธนัช วรรัฐฤติกร | ๒๒. บริษัท จันทร์กรุ๊ป จำกัด | ๒๓. บริษัท ทวีรุ่ง จำกัด | ๒๔. คุณสานิตย์ วรบัณฑิต | ๒๕. บริษัท เอเชียอลูมีเนียม จำกัด | ๒๖. บริษัท โอเรกอนอลูมีเนียม จำกัด | ๒๗. วัดประทุมทอง | ๒๘. วัดศรีบูนณาวาส | ๒๙. คุณวิโรจน์ รุจิวัฒนะพงศ์ | ๓๐. คุณธนา ตันศิริ | ๓๑. อบต. บางโทรัด | ๓๒. อบต. โคกขาม | ๓๓. อบต. บ้านบ่อ | ๓๔. หจก. เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง | ๓๕. ร้านไหลฮงฮวด | ๓๖. คุณพรเลิศ | ๓๗. คุณชวลิต อนุตรวณิชกุล | ๓๘. คุณสงวนศรี วิบูลชุติกุล| ๓๙. บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด | ๔๐. วัดพระงาม | ๔๑. คุณชาคริต เชนวิรัตนพิธ |๔๒. คุณฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ

หมายเหตุ: มูลนิธิฯไม่มีนโยบายเรี่ยไรขอรับบริจาคนับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมฯเป็นต้นมา หากท่านใดมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ต่างๆที่ดำเนินการอยู่ โปรดติดต่อประสานงานโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิฯ

Share this:

CONVERSATION