image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

คำนำ: โครงการช่วยเหลือ รร.บ้านเกาะสะเดิ่ง และ รร.บ้านอุ่นรัก


โรงเรียนเกาะสะเดิ่งในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาจาก อบต. ไล่โว่ และผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายๆฝ่าย สภาพดีขึ้นมาก แตกต่างจากเมื่อครั้งที่ชมรมฯ ได้หารือกับชาวบ้านเกาะสะเดิ่ง และร่วมกันฟื้นฟูโรงเรียนจากสภาพโรงเรียนที่ร้างอยู่หลายปี ให้เริ่มกลับมาเริ่มทำการเรียนการสอนแก่เด็กในหมู่บ้านได้อีกครั้ง เมื่อปี ๒๕๔๒ ปัจจุบัน มีครู ๒ ท่าน นักเนียนซึ่งเป็นเด็กในหมู่บ้าน ๒๓ คน มีเสาธง มีห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้แล้ว และโรงทานอาหารซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาเข้าช่วยสนับสนุนก่อสร้างให้ และนับตั้งแต่ชมรมฯ ได้ทำการอุปถัมภ์ฟื้นฟูโรงเรียนเกาะสะเดิ่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ มาแล้วนั้น โรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่งนี้ ยังคงทำหน้าที่ให้การศึกษาเบื้องต้นแก่เด็กเล็กในหมู่บ้านตราบกระทั่ง ปัจจุบันนี้ ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาตลอดมา

# รายการหัวเรื่อง

Share this:

CONVERSATION