image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือ ม.ค. ๒๕๔๓


ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ์ นี้ ชมรมฯมีหมายกำหนดการเดินทางส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานของเขตฯทุ่งใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS จำนวน ๒  เครื่อง
๓. แบตเตอร์รี่สำรองไฟ ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก
๔. รองเท้าโอ๊บ จำนวน ๕ คู่
๕. กุญแจมือเสตนเลส จำนวน ๕ ชุด
๖. เครื่องอุปโภคบริโภค
๗. เวชภัณฑ์
๘. หนังสือ

และพร้อมกันนี้ชมรมฯ จะได้เยี่ยมโรงเรียน บ้านอุ่นรัก DIDI HOUSE ที่ อ.สังขละบุรี เพื่อส่งมอบสมุดหนังสือและเสื้อผ้าในโอกาสเดียวกันด้วย

Share this:

CONVERSATION