image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ความคืบหน้าการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวร ส.ค. ๒๕๔๓


ชมรมฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยห้วยซ่งไท้ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยซ่งไท้ตั้งแต่กลางปี ๒๕๔๓ จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ โครงสร้างหลักของด่านตรวจลักลอบสัตว์ป่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔X๔.๕ ตรม. ได้รับความสนับสนุนปูนซีเมนต์จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำนวน ๒ ตัน เหล็กโครงสร้างจาก บริษัท อรุณศิลป์เซ็นทรัลสตีล จำนวน ๒ ตัน วัสดุอุปกรณ์บางส่วนจากความสนับสนุนของสมาชิกชมรมฯ และส่วนที่เหลือชมรมฯได้กู้ยืมเงินจากผู้สนับสนุนชมรมฯ ทดรองจ่ายจัดซื้อวัสดุส่วนที่ยังขาดอยู่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท นายเทเวศร์  สถาปนิกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง นายอนุวัตร ใจซื่อ ควบคุมงานโครงสร้างเหล็ก ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ได้ร่วมเสียสละแรงกายและเวลา จึงทำให้การก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวรหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยซ่งไท้หลังนี้ ผ่านอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และสำเร็จลงได้

Share this:

CONVERSATION