image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯแม่กะสะ

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: แม่กะสะ

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่า ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๔

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่า ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๔

การเตรียมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๔

การเตรียมการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๔

การบูรณะศาลเจ้าพ่อทุ่งใหญ่นเรศวร(ศาลพระฤๅษี) ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๔

สนับสนุนงานก่อสร้างประตูเขตทุ่งใหญ่ฯ

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตทุ่งใหญ่นเรศวร

การก่อสร้างห้องน้ำและประปาภูเขา หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๔ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช

จดหมายขอความสนับสนุนถึงสมาชิกชมรมฯ ๑๙ ม.ค.๒๕๔๔

มอบอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน - เป้สนาม

การประชุมประจำปีชมรมฯ ๒๕ ม.ค. ๒๕๔๔

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๑

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๔

คำนำ: โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการการบูรณะก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ (ฤๅษี)

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๓