image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

คำนำ: โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ปลายปี ๒๕๔๔ ชมรมฯได้เริ่มโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อเป็นแหล่งผลิดกระแสไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร ในโครงการก่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ในงานศึกษาวิจัยต่างๆ โดยได้จัดหาทุนสนับสนุนในการจัดซื้อและทยอยทำการติดตั้งแก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆเรื่อยมา โดยได้เริ่มดำเนินการติดตั้งที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะเป็นหน่วยฯแรก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ หลังวัน พิธีอัญเชิญพระฤๅษีประทับศาล ๑ วัน ในสมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นคำตอบและทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดหาพลังงานแก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญประจำหน่วยฯ ที่จะขาดเสียมิได้ ซึ่งจะส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ให้รอดพ้นจากการบุกรุกลักลอบและทำลาย

วิทยุสื่อสารอาจเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่ข้างกายในเวลาวิกฤตคับขัน เมื่อนาทีแห่งชีวิตมาเยือนผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังพิทักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่มรดกโลก ที่ใช้ติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือ ขอกำลังสนับสนุน และช่วยชีวิตตัวเขาเองและเพื่อนร่วมงาน นอก จากนี้ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะถูกนำไปใช้กับเครื่องมือภาคสนามต่างๆของนักวิจัย นักวิชาการ นักอนุรักษ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เขตฯ ซึ่งจะส่งผลให้ การวิจัย ศึกษาค้นคว้า ธรรมชาติและสัตว์ป่า รุดหน้า กว้างขวางกว่าที่ผ่านๆมา ซึ่งจะยังประโยชน์ในด้านการศึกษาและวิชาการ เป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลที่ได้มาอาจช่วยกระตุ้นเร้าสำนึกอนุรักษ์หวงแหนในหมู่ประชาชนแก่ ผืนป่านี้ และส่งเสริมความเข้าใจและร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ ในทางอ้อม ได้อีกทางหนึ่ง

หากแต่การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรให้สำเร็จตามแผนงานของโครงการนั้น นับเป็นเรื่องที่ท้าทายความมุ่งมั่นของชมรมฯเป็นอย่างยิ่ง ด้วยขนาดพื้นที่อันกว้างใหญ่ของผืนป่า ซึ่งมีหน่วยพิทักษ์ป่าตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามจุดยุทศาสตร์ภูมิศาสตร์ ในการระวังรักษาพื้นที่ของเขตฯทุ่งใหญ่ กอปรกับระยะทางอันห่างไกลระหว่างสำนักงานชมรมฯกับเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งในแต่ละเที่ยวเดินทางของภารกิจนับระยะทางได้ร่วมพันกิโลเมตร และยังมีปัจจัยเรื่องสภาพเส้นทางอันทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างฤดูฝนเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติที่มิอาจหลีกเลี่ยง ได้ ความยากลำบากในการรวบรวมทุนปัจจัยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีราคาสูง รวมถึงการหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆตลอดระยะเวลาอีกหลายปีของ โครงการ ปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากทั้งปวงเหล่านี้ นับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบความอดทน ความมุ่งมั่น ความพยายาม ความสามัคคีและความเสียสละ ที่คงจะบีบคั้นผู้ร่วมอุดมการณ์อนุรักษ์อีกครั้ง

พลังงาน แสงอาทิตย์ เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตกระแสฟ้าซึ่งไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง ไม่เป็นภาระเรื่องการจัดหางบประมาณซึ่งมีอยู่น้อยนิดอยู่แล้ว นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่โลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ในทุกวันนี้ หากแต่การลงทุนในครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายสูง ชมรมฯได้เริ่มต้นโครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วย พิทักษ์ป่าต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อปลายปี ๒๕๔๔ โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะ เป็นหน่วยฯแรกและทยอยดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆ ตามแผนงานต่อเนื่องเรื่อยมาตามทุนและปัจจัย และยังดำเนินการอยู่ ตราบกระทั่งปัจจุบัน โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาชิกฯ และ ผู้สนับสนุนทั้งหลาย ด้วยหวังว่าการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเรื่องพลังงานทางเลือกนี้ จะช่วย ให้การอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่เจริญ ก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ฝั่งฝันของนักอนุรักษ์และผู้รักธรรมชาติทั้งปวง ที่จะเห็น ป่าทุ่งใหญ่มรดกโลก อยู่มั่นคงอุดมสมบูรณ์คู่แผ่นดินไทยไปตลอดกาล..

บินนาน

รายนามผู้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช และก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์:

๑. คุณพรเลิศ ละออสุวรรณ
๒. คุณฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ
๓. คุณวิโรจน์ รุจิวัฒนะพงศ์
๔. คุณธนัช วรรัฐฤติกร
๕. คุณธนา ตันศิริ
๖. คุณอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา
๗. คุณมานะ เปาทุย
๘. คุณประเสริฐ เลิกบางพลัด
๙. คุณครรชิต เชนวิรัตนพิธ
๑๐. พระวิชัย เรืองพยุงศักดิ์ วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล

Share this:

CONVERSATION