image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

จดหมายขอความสนับสนุนถึงสมาชิกชมรมฯ ๑๙ ม.ค.๒๕๔๔


ที่ ชอต ๓/๔๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๔
เรื่อง ขอความสนับสนุน
เรียน สมาชิกชมรมฯ


ด้วยชมรมฯได้จัดทำเสื้อยืด T - Shirt ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้ไปดำเนินงาน โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) ให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ในปี ๒๕๔๔ นี้

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ นับว่ามีประโยชน์มากในด้านการคุ้มค่าและใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงให้เป็นภาระในภายหลัง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าฯ จะได้สามารถใช้วิทยุสื่อสารโดยอาศัยพลังงานจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยฯต่างๆ ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง แต่ด้วยการรอความช่วยเหลือจากภาครัฐนั้น เป็นสิ่งที่คาดหวังได้ยาก ชมรมฯ จึงดำเนินงานโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ชมรมฯจึงทำหนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้ท่านช่วยแนะนำและจำหน่ายเสื้อยืดดังกล่าว โดยชมรมฯ จะจัดส่งเสื้อยืดให้ท่านทั้งหลาย มี ๑๐ แบบ ราคาจำหน่ายตัวละ ๑๙๐.- โดยชมรมฯจะให้ค่าการตลาดแก่ผู้สนับสนุนนำเสื้อชมรมฯ ไปจำหน่ายตัวละ ๒๐ บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยจำหน่ายเสื้อให้แก่ชมรมฯ และชมรมฯจะขอรับชำระค่าเสื้อดังกล่าวเมื่อท่านได้จำหน่ายออกไปเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีชมรมฯ ไดที่ บัญชี ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาถนนทรงพล ออมทรัพย์ เลขที่ ๕๒๐-๐-๑๔๐๕๑๔ หรือจะนำส่งที่ทำการชมรมฯ ก็ได้

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถจำหน่ายเสื้อดังกล่าวได้หมด ก็สามารถนำส่งคืนที่ชมรมฯ ได้ หรือหากท่านต้องการเพิ่มเติมก็สามารถโทรแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ชมรมฯ (ครูอ้อย) ส่งเพิ่มเติมได้

ชมรมฯขอขอบคุณในความสนับสนุนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่า ความสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆจากทุกท่าน จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรให้ยั่งยืนมั่นคงและสัมฤทธิ์ผล เพื่อประชาชนในชาติทั้งรุ่นนี้และรุ่นต่อไป

ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก

Share this:

CONVERSATION