image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่า ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๔ปัญหาหนึ่งของป่าอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยทั่วไปทั่วผืนแผ่นดินไทย คือ ความขาดแคลนความจำเป็นขั้นพื้นฐานความขาดแคลนนี้ รวมหมายถึง อุปกรณ์การทำงาน เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ ยานพาหนะ เวชภัณฑ์ และบางพื้นที่ อาจรวมหมายถึง ห้องส้วม บ้านพัก รองเท้า เครื่องแบบ และอื่นๆ แต่หนึ่งในความขาดแคลนความจำเป็นขั้นพื้นฐานนี้ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนลูกจ้างพนักงานทั้งหลายใฝ่ฝันถึงคือ แหล่งพลังงานถาวรสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยกับเขตฯ หรือ หน่วยข้างเคียงโดยเฉพาะในยามขับขันหรือวิกฤติที่ต้องการความสนับสนุน และนั่นคือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์   (Solar Cell System)

ปัจจุบันในบางผืนป่า ได้เริ่มมีการติดตั้งระบบนี้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีจำนวนที่น้อยมากหากเทียบกับความจำเป็นขาดแคลนทั้งหมดของผืนป่าทั่วประเทศ ด้วยรัฐบาลขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ สำหรับบางพื้นที่อาจใช้ระบบพลังงานเครื่องยนต์ปั่นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งาน แต่ระบบนี้ก็มีข้อจำกัดหลายประการ เช่นต้องจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายอย่างมาก มีเสียงดัง มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์มาก และอื่นๆ ส่วนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นระบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากติดตั้งแล้ว ได้พลังงานสะอาด ไม่มีวันหมด ไม่รบกวนสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีหากอุปกรณ์ไม่ชำรุด

ด้วย ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว ชมรมฯจึงได้เริ่มดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่ หน่วยฯพิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนี้ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๔ โดยได้ทำการสำรวจ และศึกษา พื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าที่มีความเหมาะสม และทำการติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวนหลายบริษัทเพื่อคัดเลือกและสอบราคา พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวและเป็น ที่น่ายินดีว่า ในเดือนธันวาคมนี้ ชมรมฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และชุดเสาส่งวิทยุสื่อสารถาวรแก่ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะเป็นหน่วยฯแรก (ตามที่ได้หารือและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าเขตฯถึงเรื่องความเหมาะสม แล้ว) โดยชมรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และ เสาส่งวิทยุ พร้อมทั้งออกแบบระบบการเดินสายเคเบิล และอุปกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้แจ้งรายงานให้ทางเขตฯทราบถึงหมายกำหนดการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ดัง กล่าวแล้วนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ความพยายามในการดำเนินงานอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบพลังงานที่ไม่มีวันหมดและระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าดูแลผืนป่า และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ป่าและพนักงานทั้งหลาย ได้ตระหนักถึงความพยายามจากสังคมที่เป็นห่วงเขาเหล่านั้นและพยายามผลักดันหา ความสนับสนุนต่อเติมความจำเป็นพื้นฐานที่ขาดแคลนนี้ เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและ พิทักษ์ผืนป่านี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

และในเดือนมกราคม ๒๕๔๕ ชมรมฯ จะได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ แก่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง เป็นหน่วยฯที่สอง สำหรับหน่วยฯอื่นๆ ทีชมรมฯ ได้ทำการสำรวจแล้ว ก็จะได้ทยอยติดตั้งต่อๆไป

ขอขอบคุณสมาชิกและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ช่วยกันจำหน่ายเสื้อยืดที่ชมรมฯได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อหาทุนมาสนับสนุนโครงการดังกล่าว แต่ด้วยโครงการดังกล่าวยังคงต้องใช้ทุนเพื่อดำเนินการอีกจำนวนมาก ดังนั้น หากสมาชิกหรือผู้สนับสนุนท่านใด จะช่วยจำหน่ายเสื้อยืดเพื่อช่วยหาทุนมาสนับสนุนโครงการนี้เพิ่มเติม ก็จะเป็นการดียิ่ง

Share this:

CONVERSATION