image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ขอเชิญพนักงานวิทยุสื่อสา เข้าร่วมโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร(ระยะที่ ๓)


ด้วยชมรมฯได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ ติดตั้งและปรับปรุงระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสารแก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งเสาอากาศ ปีกและสายนำสัญญาณ แก่หน่วยพิทักษ์ป่า แม่กะสะ เป็นหน่วยฯแรก เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ และดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาตราบกระทั่งปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้นได้ ๑๔ หน่วย โดยจัดแบ่งวางแผนโครงการออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑  สำรวจ ทดสอบ เก็บข้อมูลด้านที่ตั้งและภูมิศาสตร์
ระยะที่ ๒  จัดหา และติดตั้ง เสาอากาศ สายอากาศ สายนำสัญญาณ และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารประจำสถานีวิทยุของหน่วยฯต่างๆ
ระยะที่ ๓  จัดหา และส่งมอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบมือถือและอุปกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและพิทักษ์ป่า
ระยะที่ ๔ ปรับปรุงเชื่อมโยงสถานีวิทยุของหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ เข้ากับสถานีแม่ข่าย และปรับปรุง อุปกรณ์วิทยุสื่อสารของสถานีวิทยุต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวอยู่ในระยะที่ ๓ ซึ่งต้องจัดหาวิทยุสื่อสารแบบมือถือจำนวนมาก เพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและพิทักษ์ป่า แต่ดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ เป็นอุปกรณ์มีราคาสูง ชมรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนมายัง พนักงานวิทยุสื่อสารทุกท่าน ที่อ่านบทความนี้ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยชมรมฯ จะรับซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว พร้อมอุปกรณ์ และยังอยู่ในสภาพดี ในราคา เครื่องละ ๒,๐๐๐.- (สองพันบาทถ้วน) เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรต่อไป โดยไม่คิดมูลค่า กรณีอุปกรณ์ไม่ครบ หรือบางส่วนต้องทำการซ่อมแซมก่อนจึงใช้งานได้ จะรับซื้อในราคา ๑,๐๐๐.-(หนึ่งพันบาท)

  • เครื่องวิทยุสื่อสารแบบมือถือที่สามารถร่วมโครงการมีรายละเอียดดังนี้
  • ยี่ห้อ ICOM หรือ YAESU ทุกรุ่น
  • แบตเตอร์รี่ และแท่นชารจ์
  • เครื่องวิทยุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

วิธีการเข้าร่วมโครงการ

  • โทรศัพท์แจ้งความจำนงที่สำนักงานชมรมฯ ติดต่อ อำพล  โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๑๐๔๕๓ โทรสาร ๐-๑๓๐๔-๒๐๓๔
  • ส่งจดหมายอีเลคทรอนิคส์ email มายังที่อยู่ info@thungyai.org แจ้งรายละเอียดรุ่นเครื่องและอุปกรณ์ พร้อมที่อยู่สำหรับติดต่อกลับ
  • เมื่อชมรมฯ ได้รับเครื่องวิทยุและอุปกรณ์ และทำการทดสอบแล้ว จะชำระค่าเครื่องและอุปกรณ์ให้ เป็นเงินสด หรือเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านแจ้งไว้
  • เครื่องและอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบ ชมรมฯ จะจัดส่งคืนให้ทางพัสดุลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้
  • สำหรับท่านที่ประสงค์ จะบริจาคเครื่องและอุปกรณ์ให้ โดยไม่คิดมูลค่า ชมรมฯ จะจัดส่งหนังสือกิตติกรรมประกาศ ตามข้อมูลที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้

Share this:

CONVERSATION