image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

D470325: สนับสนุนป้ายสื่อความหมายทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าดงดิบทินวย

กุมภาพันธุ์ ๒๕๔๗ นายจิตติ สวัสดิ์สาย และนายรัตนชัย เขยชัย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เข้ารับการฝึกอบรมความรู้การเรื่องการสื่อความหมาย เพื่อประโยชน์ในงานวิชาการเผยแพร่ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หลังจากสำเร็จหลักสูตรแล้ว จึงเริ่มนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยทำแผนการจัดทำป้ายสื่อความหมายทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าดงดิบ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทินวย ซึ่งทางเดินป่าศึกษาธรรมชาตินี้ ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติ ได้เดินเพื่อการศึกษาเรียนรู้นิเวศป่าดงดิบทุ่งใหญ่

แต่ด้วยขาดทุนปัจจัยในการดำเนินงาน จึงได้หารือขอความสนับสนุนการจัดทำกับชมรมฯ ซึ่งชมรมฯพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ สนใจศึกษาธรรมชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่าดงดิบในทางเดินศึกษา ธรรมชาติเขตฯทุ่งใหญ่ที่ได้จัดทำไว้ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตป้ายสื่อความหมายดังกล่าว โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ชมรมฯช่วยตรวจทานปรับปรุงและผลิตป้าย สื่อความหมายดังกล่าวให้

หลังจากที่ชมรมฯ ได้จัดทำตัวอย่างอารท์เวิรค์ของป้ายสื่อความหมายทั้ง ๑๖ ป้ายแล้ว จึงได้จัดส่งกลับไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ให้ตรวจสอบแก้ไข และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ชมรมฯจึงทำการผลิตและส่งมอบกลับไปยังเขตฯทุ่งใหญ่อีครั้ง และนายจิตติ สวัสดิ์สาย ได้นำป้ายสื่อความหมาทั้งหมดไปติดตั้งตามจุดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยชมรมฯได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตป้ายสื่อความหมายเส้นทางเดิน ศึกษานิเวศป่าดงดิบเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

Share this:

CONVERSATION