image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบถุงใส่ขยะรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ  สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ชมรมฯมอบถุงใส่ขยะ จำนวน ๕๐ กิโลกรัม แก่เขตฯทุ่งใหญ่ โดยลุงวิเชียร สอนขวัญ หัวหน้าคนงานเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเขตฯทุ่งใหญ่ใช้แจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้นำถุงใส่ขยะมาด้วย เพื่อรณรงค์ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดของเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาขยะต่อระบบนิเวศน์ของเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากแก่เขตฯทุ่งใหญ่นับตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โดยชมรมฯได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตถุงขยะแก่เขตฯทุ่งใหญ่ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ความพยายามดังกล่าว อาจช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้บ้าง แต่หากขาดความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวแล้ว ความพยายามหรือมาตรการใดๆที่จะรักษาระบบนิเวศน์ของผืนป่าทุ่งใหญ่ ก็ไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้

Share this:

CONVERSATION