image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การบูรณะศาลเจ้าพ่อทุ่งใหญ่ (ศาลพระฤๅษี) ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๔จากที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ที่หลายท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรว่า อยากจะให้มีการบูรณะ  ศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ที่ได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ศาลตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ชมรมฯได้หารือและเห็นเป็นการสมควรที่จะได้มีการบูรณะศาลฯหลังนี้ใหม่ เนื่องจากศาลฯนี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้(พ.ศ.๒๕๑๗) โดยมีอาจารย์มืด ลุงแก๊ส และทิดก้อ เป็นแรงสำคัญในการก่อสร้างศาลฯหลังนี้ในสมัยหัวหน้าเกษม เป็นหัวหน้าเขตฯ โดยได้เชิญหลวงพ่ออุตมะมากำหนดสถานที่ก่อสร้างและฉลองศาลในเดือนธันวาคม ๒๕๑๗ ซึ่งตำแหน่งศาลฯอยู่บนเนินเขาพระฤๅษี(เนิน ลั่นทม) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางรถสายบนของเขตฯนี้ นับแต่นั้นมาศาลฯหลังนี้ก็ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในเขตฯนี้ตลอดจนชาวบ้านทั้งหกหมู่บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตฯและชาวบ้านตาม แนวเทือกเขาตะนาวศรีที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งผู้เดินทางผ่านเข้ามายังเขตฯนี้

ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว ชมรมฯจึงได้พยายามดำเนินการบูรณะก่อสร้างศาลฯหลังนี้ใหม่ เพื่อเป็นหลักศรัทธาด้านจิตใจแก่ผู้เลื่อมใสทั้งหลายโดยความพยายามดังกล่าวมาสำเร็จในช่วง หัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ (หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ฯ - ปัจจุบัน) โดยหัวหน้าไพบูลย์ให้ความเห็นชอบด้วยเห็นว่า เรื่องศรัทธาและจิตใจในศาลพระฤๅษีนี้ จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของเขตฯตลอดจนชาวบ้านและผู้เดินทางผ่านทั้งหลาย โดยได้หารือและมอบหมายให้ชมรมฯ เป็นผู้ออกแบบและสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง

นายเทเวศร์ อุตวิชัย (ประธานชมรมฯปี๒๕๔๔) ได้เริ่มดำเนินการออกแบบศาลและนำส่งหัวหน้าเขตฯเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อเดือนเมษายน โดยกำหนดตำแหน่งก่อสร้างไว้ที่เดิม โดยยึดหลักการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมเป็นหลัก โดยหัวหน้าเขตฯได้ทำการปรับปรุงแบบเพิ่มเติมและเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ชมรมฯ จึงเริ่มทยอยขนส่งวัสดุก่อสร้างน้ำหนักรวมจำนวนเกือบ ๑๐ ตัน เข้าสู่จุดก่อสร้าง ซึ่งวัสดุก่อสร้างมูลค่ารวมประมาณหนึ่งแสนบาท ได้รับความสนับสนุนจาก นายสนธยา นิษุณะรัตน์ - สมาชิกชมรมฯ และผู้สนับสนุนชมรมฯ จำนวนหลายท่าน และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยการประสานงานกับคุณอำนวย สร้อยมณีวรรณ ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์เพื่อการนี้ด้วย การลำเลียงขนส่งวัสดุไปยังจุดก่อสร้างในฤดูฝนจำนวนหลายเที่ยว เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหานานับปการ แต่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและความมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย จึงทำให้การขนส่งวัสดุทั้งหมดสำเร็จลุล่วงลงได้ และทางเขตฯ โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานลูกจ้างทั้งหลาย ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง จนงานใกล้สำเร็จตามแบบและเวลาที่กำหนด

จากการเข้าสำรวจกำหนดจุด ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งที่แล้ว ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ได้แวะตรวจสอบความคืบหน้าการบูรณะก่อสร้างศาลฯ เห็นว่าการดำเนินงานลุล่วงไปมากแล้ว คงจะแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา หัวหน้าเขตฯคาดว่า จะกำหนดวันฉลองศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ได้ในราวต้นเดือนธันวาคมนี้

ในส่วนของชมรมฯและเจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญนี้อีกครั้งหนึ่ง และมีความยินดีที่ได้เห็นความเสียสละและความร่วมมือจากผู้สนับสนุนทั้งหลาย ตลอดจนความพร้อมเพรียงของเจ้าหน้าที่และพนักงานของเขตฯทุ่งใหญ่จำนวนมาก ที่ได้ร่วมกันบูรณะศาลฯจนใกล้สำเร็จ อันจะเป็นที่เคารพและยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ แก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ในเขตฯนี้และผู้ผ่านทางสืบต่อไปอีกนานเท่านาน

Share this:

CONVERSATION