image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

คำนำ: โครงการสนับสนุนสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำจากการที่ชมรมฯเริ่มต้น ประสานความร่วมมือในโครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อต้นปี ๒๕๔๘ และได้แวะเวียนเดินทางไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการและขอความเห็นคำแนะนำจากหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ เป็นระยะ ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยสัตว์ป่าของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขา นางรำ และพบเห็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยสัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เครื่องมือในงานวิจัยถูกวางทิ้งไว้เนื่องจากชำรุด บกพร่อง ตลอดจนทราบถึงความขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือใช้งานที่จำเป็นอื่นๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานวิจัยของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำก้าวหน้าพัฒนา และดำเนินไปอย่างราบรื่น และยังประโยชน์แก่งานวิชาการสัตว์ป่าของประเทศ

ชมรมฯจึงจัดทำโครงการสนับสนุนการซ่อมและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมืองานวิจัย สัตว์ป่าเพื่อสนับสนุนสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำในปี ๒๕๔๘ โดยเริ่มให้ความสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวนสองเครื่อง เพื่อใช้ในการจัดเก็บประมวลผลและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยสัตว์ป่าและการปฏิบัติ งานของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และทำการซ่อมอุปกรณ์ติตามสัตว์ป่าด้วยสัญญาณวิทยุ (Radio Collar) ที่ใช้ในงานวิจัยเสือซึ่งมีราคาสูงมากในการสั่งซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ รวมทั้งออกแบบและผลิตสายอากาศทิศทางรับสัญญาณวิทยุที่ใช้ในงานวิจัยเสือ ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างทดสอบการทำงาน และเมื่อทราบว่าอุปกรณ์ติดตามสัตว์ป่าด้วยสัญญาณวิทยุ (Radio Collar) ที่ใช้ในงานวิจัยเสือที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมีราคาเรือนแสน ชมรมฯจึงได้ทดลองออกแบบวงจรอีเลคทรอนิคเพื่อผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยหวังจะ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหางบประมาณ เพื่อการสั่งซื้อจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวและมอบให้สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นในงานวิจัยสัตว์ป่าที่มีราคาสูงนี้ ซึ่งงานดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นลำดับ

แผนงานในโครงการนี้ในอนาคต ยังรวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ตของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักวิจัยที่ทำงานในสถานี วิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และเพื่อพัฒนาการสื่อสารของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำให้สมกับที่เป็นสถานี วิจัยสัตว์ป่าชั้นนำของประเทศ ให้ทัดเทียมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าของต่างประเทศ แผนงานดังกล่าวตลอดจนแผนการผลิตอุปกรณ์ติดตามสัตว์ป่าด้วยสัญญาณวิทยุ ฯลฯ จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งชมรมฯจะได้ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วม ทุกฝ่าย ตลอดจนความเข้าใจและให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้โครงการที่สำคัญ นี้ รุดหน้าและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งยังอยู่อีกห่างไกล แต่ไม่ไกลเกินฝัน.. ด้วยความร่วมมือสามัคคีเสียสละมุ่งมั่น ทุ่มเท ของเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสาสมัครและผู้สนับสนุนตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย จะช่วยหนุนส่งให้การดำเนินงานในโครงการนี้สัมฤทธิ์ผล และจะเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสนับสนุนงานวิจัยของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขา นางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทย


Get this widget

Share this:

CONVERSATION