image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบถุงใส่ขยะแก่หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง


เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ชมรมฯมอบถุงใส่ขยะ(ถุงดำ) จำนวน ๕๐๐ ใบ แก่นายทูล กองแพง หัวหน้า หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง เพื่อแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมถุงใส่ขยะมา เพื่อร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาดและลดปัญหาผลกระทบจากขยะกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเขตฯทุ่งใหญ่ สืบเนื่องจากตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๕ เขตฯทุ่งใหญ่ประสบปัญหาขยะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะจุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูง เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมฯจึงจัดทำถุงใส่ขยะ(ถุงดำ) มอบให้เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำถุงใส่ขยะมาโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา

Share this:

CONVERSATION