image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

จุดเริ่มต้นโครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่า๒๙ มกราคม ๒๕๔๘: คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯเดินทางไปประชุมปรึกษาหารือกับนายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนในการเริ่มต้นดำเนินงานโครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่า และได้รับความเห็นชอบสนับสนุนในแนวทางและวิธีการการเริ่มต้นดำเนินงานสำรวจ เส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงหนึ่งล้านสี่แสนไร่ ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่ตอนกลางและล่างของเขตฯทุ่งใหญ่เป็นแนวเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาโครงการดังกล่าว และสนับสนุนเทคนิคทางวิชาการพร้อมช่วยตรวจสอบแก้ไขและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน และเมื่อหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ได้รับทราบถึงแนวความคิดของโครงการดังกล่าว ในการประชุมหารือร่วมกันที่หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ เมื่อครั้งภารกิจงานก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ระยะที่ ๔ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๔๘ จึงให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยรับโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจร่วมกันของเขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯโดยมีนาย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยชมรมฯทำหน้าที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานภาคสนามและ อุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนจัดส่งเจ้าหน้าที่ วิทยากรให้การฝึกอบรมฯด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคคลากรของเขตฯ และการปฏิบัติงานภาคสนามตลอดระยะเวลาอีกหลายปีของโครงการต่อแต่นี้ไป เพื่อความสำเร็จและประโยชน์ในงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่ง ใหญ่ร่วมกัน

ความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการนี้ จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมพื้นฐานของเส้นทางเดินสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อที่นักวิชาการ นักวิจัย ในทุกแขนงจะได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสำรวจวิจัยเพื่อประโยชน์ทางด้าน วิชาการและการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต นอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานการขาดข้อมูลเรื่องเส้นทาง เดินสัตว์ป่า ที่เป็นอุปสรรคสำคัญของนักวิจัยในการวางแผนการปฏิบัติงานตลอดมาแล้ว ผลพลอยได้ที่สำคัญประการหนึ่ง คือประโยชน์ในการปกป้องรักษาพื้นที่และสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ให้รอดพ้นจาก การลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การลักลอบล่าสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยคุกคามต่อป่าไม้และสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพรรณไม้ สัตว์ป่าและข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตลอดจนการแก้ไขแผนที่เขตฯทุ่งใหญ่ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงทางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาหลายปีของการเดินเท้าสำรวจของเจ้าหน้าที่ในโครงการนี้

ความ ทุ่มเทพยายาม ความอดทน เสียสละ และความร่วมมือประสานงานของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตลอดจนความเข้าใจและให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้โครงการที่สำคัญ นี้ รุดหน้าและก้าวข้ามพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ใน บั้นปลาย ซึ่งยังอยู่อีกห่างไกล หากแต่ความร่วมมือสามัคคีเสียสละมุ่งมั่นอดทนอีกตลอดลายปีต่อแต่นี้ไป จะช่วยให้ความคิดความพยายามในการเริ่มต้นจัดทำฐานข้อมูลเส้นทางเดินสัตว์ป่า และข้อมูลสำคัญต่างๆในผืนป่านี้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย และนำสู่การพัฒนาข้อมูลสานสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ซึ่งจะนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการที่สอดคล้องเหมาะสมและนับเป็นอีกหนึ่ง ความพยายามในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่มรดกโลกที่ชมรมฯได้ร่วมดำเนินการตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

ภาพล่าง: นายประนุช ภูมิพุก (หัวหน้าชุดทีมสำรวจภาคสนาม)

Share this:

CONVERSATION