image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประวัติหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่


บ้านพักหลังนี้เดิม ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๘ สมัยนายเกษม รัตนไชย เป็นหัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ โดยไม้ที่กองไว้ที่บริเวณหน่วยฯทินวยในปัจจุบันเพื่อนำไปปลูกบ้านหลังนี้ได้ถูกชาวบ้านลักขโมยไป จึงต้องจัดหาไม้มาปลูกบ้านใหม่อีกครั้ง เดิมทีบ้านหลังนี้จะปลูกสร้างไว้บริเวณพื้นที่หน่วยฯเซซาโว่ในปัจจุบันนี้ แต่ด้วยอุปสรรคของเส้นทางและการเดินทางในสมัยนั้น กอปรกับความไม่สงบอันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น บ้านหลังนี้จึงปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ของอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ในปัจจุบัน

บ้านหลังนี้จึงได้ถูกใช้เป็นพี่พักของพิทักษ์ป่า พนักงาน ลูกจ้างของเขตฯทุ่งใหญ่ ในการเดินทางเข้าออกเขตฯเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งเขตฯทุ่งใหญ่ และเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและถนนหนทางเริ่มพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น และเขตฯทุ่งใหญ่ได้ผนวกพื้นที่ป่าบริเวณหน่วยฯทิคองและทินวย ช่วงหลังกรณีคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจนในสมัยหัวหน้าวีรวัฒน์ ธีระประสาธน์ จนเมื่อเขตฯทุ่งใหญ่ได้ย้ายสำนักงานเขตฯมาที่หน่วยฯทินวย เมื่อปี ๒๕๔๒ เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกในการบริหารจัดการ ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน บ้านหลังนี้จึงเหลือเพียงนายพิเชียร สอนขวัญ พิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่รุ่นแรก เฝ้าดูแลรักษาอยู่นับแต่นั้นเรื่อยมา

ในปี ๒๕๔๕ นายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าเขตฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ให้ยั่งยืน จึงได้จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ขึ้นเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่และสัตว์ป่าบริเวณนี้ ที่มีปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่ามา ตั้งแต่อดีตตราบกระทั่งปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งนายนิทัศน์ สุวรรณ์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯเซซาโว่ เป็นคนแรก กอปรกับเล็งเห็นประโยชน์ของบ้านหลังนี้ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งคืนพื้นที่ที่บ้านหลังนี้ปลูกทับซ้อนอยู่ใน เขตอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ จึงได้หารือกับ นายพิเชียร สอนขวัญ ผู้ดูแลรักษาบ้านหลังนี้สืบเนื่องมานานเกือบสามสิบปี แล้วตั้งกรรมการตรวจนับไม้และทำการรื้อถอนบ้านหลังนี้ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ เขตฯทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และนำมาปลูกสร้างที่หน่วยฯเซซาโว่ โดยนายช่างสกล ช่างชิน และช่างแก้ว ทำการปลูกสร้างตามแบบที่หัวหน้าไพบูลย์มอบให้ในเดือนนั้น แล้วชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกจึงได้เข้าสนับสนุนปรับปรุงการก่อสร้างเพิ่มเติม ตามคำร้องขอการสนับสนุนของหัวหน้าไพบูลย์ ต่อเนื่องมาอีกหลายครั้งด้วยหวัง จะช่วยสนับสนุนคืนตำนานบ้านพักหลังแรกของเขตฯทุ่งใหญ่กลับสู่ที่ตั้ง ณ ตำแหน่งเดิมอีกครั้งในวาระที่เขตฯทุ่งใหญ่ครบรอบ ๓๐ ปีใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นี้ และตั้งปณิธานไว้ว่าหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่นี้จะถูกพัฒนาไปสู่สถานีวิจัย สัตว์ป่าในวันข้างหน้าเพื่อเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่มั่นคงแก่ผืนป่าทุ่ง ใหญ่สืบต่อไป

และด้วยความสนับสนุนจาก และนายจิตติ สวัสดิ์สาย พิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ และพนักงานลูกจ้างเขตฯทุ่งใหญ่ที่ช่วยกันทุ่มเทก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอีกปีเศษ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๘ เมื่อหัวหน้าเอิบ เชิงสะอาด ทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯ การปรับปรุงตัวบ้านพัก การก่อสร้างห้องน้ำ โรงครัว บ้านพักคนงาน การติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยฯ ก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ และโครงการปรับปรุงติดตั้งระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์ของเขตฯทุ่งใหญ่ รวมทั้งสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกในวาระที่เขตฯทุ่งใหญ่มีอายุครบสามสิบปี สิ้นงบประมาณชมรมฯในการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักและหน่วยฯเซซาโว่นี้ ๗๘,๔๐๐ บาท

ด้วยความเสียสละของ นายพิเชียร สอนขวัญ และวิสัยทัศน์การพัฒนาของหัวหน้าไพบูลย์  กอปรกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของชมรมฯและผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างทั้งหลาย บ้านเซซาโว่หลังนี้ ซึ่งเป็นสมบัติบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ จึงได้กลับคืนสู่ที่ตั้ง ยืนตระหง่านด้วยความมั่นคง ณ ตำแหน่งใจกลางผืนป่า สถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นตำนานของป่าทุ่งใหญ่อีกครั้ง ในวาระที่เขตฯทุ่งใหญ่มีอายุครบสามสิบปี และจะทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของพิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ของเขตฯทุ่งใหญ่ นักอนุรักษ์ นักวิจัย ตลอดจนผู้เดินทางมาเยือน ที่จะได้อาศัยร่มเงาชายคาของบ้านหลังนี้ พักพิงในยามค่ำคืนที่เหน็บหนาว หลับพักด้วยความอบอุ่นและปลอดภัย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ตื่นขึ้นอีกครั้ง พร้อมกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมกับสำนึกรักษ์หวงแหนผืนป่าทุ่งใหญ่นี้ ร่วมมือเสียสละช่วยกันขับเคลื่อนผลักดัน ปณิธานอุดมการณ์อนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ ให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยั่งยืนมั่นคง ธำรงไว้ซึ่งผืนป่ามรดกโลกอันงดงามนี้ เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินไทย และคนรุ่นต่อๆไป..

"ทุ่งใหญ่.. ที่สุดของตำนานแห่งป่า   เซซาโว่.. ต้นตำนานป่าทุ่งใหญ่"

บินนาน / เรียบเรียง
๑๓ เมษายน ๒๕๔๘

Share this:

CONVERSATION