image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ชมรมฯรับรางวัลจาก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากโซลาร์เซลล์
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯรับมอบเงินสนับสนุนและเกียรติบัตรใน "โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย" ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากนาย จอห์น วี ฟีลิช ประธาน บริษัทฟอร์ด ประเทศไทย ณ อาคารสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการ "ร่วมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ทุ่งใหญ่" ที่รวมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเครือข่าย  และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า  โครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์  โครงการสำรวจนก  โครงการรณรงค์ลดปัญหาขยะ และอื่นๆ ที่ดำเนินตลอด ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ ผืนป่าทุ่งใหญ่ และสนับสนุนเขตฯทุ่งใหญ่ให้เพิ่มขีดความสามรารถและศักยภาพ ในการบริหาร จัดการ พัฒนา ป้องกันรักษา  ผืนป่ามรดกทางธรรมชาติของโลก

N48-013-01เงินรางวัลจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบให้เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ตามแผนงาน ในโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้ก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยฯมหาราชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพความ พร้อมของหน่วยฯมหาราชในการรองรับงานวิจัย งานป้องกันพื้นที่ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ผืนป่าทุ่งใหญ่ต่อไป

Share this:

CONVERSATION