image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องมือเพื่อโครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนภาพแก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ชมรมฯได้มอบให้ไปก่อนหน้านี้ตาม โครงการสนับสนุนงานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยนายศุภกิต พรหมมี เจ้าหน้าที่หน่วยฯได้รับมอบและนำไปใช้งานแล้ว

นอกจากนี้ ชมรมฯได้ส่งวิทยากรให้การอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยฯ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เพื่อเตรีมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯในการทำงานด้านวิชาการสัตว์ป่าซึ่ง สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ จะเข้าร่วมสนับสนุนพัฒนางานด้านวิชาการแก่เขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคตอีกด้วย

Share this:

CONVERSATION