image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

พิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจะร่วมกันทำพิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต เพื่อเป็นสิริมงคลและที่สักการะแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้อนุชนรุ่นหลังได้สำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณและพระบรมเดชานุภาพที่ได้ทรงมอบผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและผืน แผ่นดินไทยนี้ให้เราได้เกิดและอาศัยสืบต่อกันมา

Share this:

CONVERSATION