image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างด่านตรวจทางน้ำเขื่อนศรีนครินทร์๔ มกราคม ๒๕๕๐ หัวหน้าฯวีระ รัตนจิดา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ได้นำแบบแปลนแพจอดเรือที่ศูนย์ป้องกันฯได้ก่อสร้างเสร็จแล้วให้ "ช่างอั๋น" ศึกษาดู หลังจากที่ได้พาเจ้าหน้าที่ชมรมฯเดินลงเขาหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ ไปตรวจสอบแพจอดเรือที่จอดอยู่ข้างตลิ่งหลังศูนย์ป้องกันฯในเช้าของวันนั้น

หัวหน้าฯวีระเล่าให้ฟังว่า เมื่อปีที่ผ่านมาทางกรมประมงจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ป้องกันฯจำนวนหกหมื่น บาทเพื่อก่อสร้างแพจอดเรือหลังดังกล่าวและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วดังที่ได้ พาไปชม แต่ทางศูนย์ป้องกันมีภารกิจงานในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ที่มีเนื้อที่พื้น น้ำกว้างใหญ่ ซึ่งต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการออกปฏิบัติหน้าที่ และประสบปัญหาขาดจุดพักเรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติภารกิจต่อ เนื่องหลายวัน เช่น การตรวจป้องกันแหล่งปลาวางไข่ตามปากห้วยสำคัญๆที่ประกาศเป็นพื้นที่รักษาพืช พันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่สามประสบที่แม่น้ำแควใหญ่ไหลมาบรรจบกับ ลำห้วยขาแข้งและลำห้วยพลู ซึ่งเป็นจุดยุทศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ของศูนย์ฯนี้ เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำให้มีโอกาสแพร่พันธุ์ในฤดูน้ำหลากที่ปลาจะทำการผสม พันธุ์และวางไข่ ทั้งนี้เพื่อให้เขื่อนศรีนครินทร์จะได้อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำเพื่อ ประโยชน์แก่ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์

ในอดีตที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มักผูกเรือตรวจการไว้กับหลักไม้ข้างตลิ่งหรือปลายไม้ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา หุงหาอาหารกินและเบียดเสียดหลับพักผ่อนในเรือที่ใช้ทำงานนั้นเอง บ่อยครั้งที่ฝนตกลงมาในยามค่ำคืนซึงบางครั้งก็มีลมพายุผสมมาด้วย ทำให้บางครั้งถึงกับอดหลับอดนอนทั้งคืน จนเมื่อชมรมฯได้ก่อสร้างปราการทางน้ำองทั่ง-ห้วยคือ เมื่อปี ๒๕๔๖ แล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯก็ได้ไปอาศัยพักค้างแรมบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการดีกว่าที่เจ้าหน้าที่ศูนย์จะพักที่ปราการทางน้ำองทั่ง-ห้วยคือซึ่งเป็นสถานที่ราชการ แทนการขออาศัยพักค้างแรมตามเรือนแพของผู้ประกอบการประมง เพื่อตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องทำการจับกุมเจ้าของเรือนแพที่ไปขอพักอาศัย เมื่อเจ้าของเรือนแพกระทำผิดกฎหมายการจับสัตว์น้ำ

จึงมีความคิดที่จะทำการปรับปรุงแพจอดเรือให้เป็นแพด่านตรวจสัตว์น้ำเพื่อใช้ เป็นที่จอดเรือและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศูนย์ เช่นเดียวกับแพด่านตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่ที่ชมรมฯได้สนับสนุนทางราชการและกรมประมงก่อสร้างให้แก่หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณเมื่อปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นความประสงค์และความต้องการแต่เดิมของศูนย์ป้องกันฯ แต่ติดขัดที่ทางราชการไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรให้ จึงได้แพจอดเรือมาแทน ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้

นอกจากภารกิจหลักในการป้องกันรักษาพื้นที่น้ำตลอดแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่ ลุ่มน้ำแม่กลอง และเขื่อนศรีนครินทร์แล้ว ศูนย์ป้องกันฯยังมีภารกิจในการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านต่างๆแก่ราษฎรตามชุมชนต่างๆในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อสร้างสำนึกอนุรักษ์และประสานความร่วมมือกับราษฎรในชุมชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่แหล่งปลาวางไข่ และการจับสัตว์น้ำอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นคงของประชากรสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรได้มีปลากินตลอดไป

ชมรมฯจึงเข้าให้การสนับสนุนการปรับปรุงก่อสร้างแพด่านตรวจสัตว์น้ำเขื่อนศรี นครินทร์ เพื่อสนองตอบความจำเป็นต้องการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาค ตะวันตก หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานป้องกันและการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าของแม่ น้ำแควใหญ่ ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน ตลอดจนพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหลักประกันที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำแควใหญ่ ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน และเขื่อนศรีนครินทร์ โดยผ่านการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก นอกเหนือจากการเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ อีกทางหนึ่ง

ชมรมฯจะได้เร่งประสานความร่วมมือและเตรียมแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อ ผลักดันโครงการก่อสร้างปรับปรุงแพด่านตรวจสัตว์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์นี้ให้ ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จต่อไป โดยได้หารือกับหัวหน้าฯวีระและกำหนดแผนงานเบื้องต้นว่า งานก่อสร้างจะเริ่มได้ในเดือนมิถุนายนและชมรมฯจะทุ่มเทผลักดันการดำเนินงาน โครงการนี้ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อประโยชน์แก่ราษฎร กรมประมงและทางราชการต่อไป

ชมรมฯได้้าให้การสนับสนุนการปรับปรุงก่อสร้างแพด่านตรวจสัตว์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อสนองตอบความจำเป็นต้องการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาค ตะวันตก หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานป้องกันและการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าของแม่ น้ำแควใหญ่ ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน ตลอดจนพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหลักประกันที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำแควใหญ่ ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน และเขื่อนศรีนครินทร์ โดยผ่านการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก นอกเหนือจากการเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ อีกทางหนึ่ง

โครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าเขื่อนศรีนครินทร์ (แม่น้ำน้ำแควใหญ่-ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน) เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่ (P480005)

Share this:

CONVERSATION