image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างแคปซูลเวลา (Time Capsule)ชื่อประติมากรรม: กุญแจแห่งเวลา ออกแบบและปั้นหล่อโดยประติมากรเวียงฝาง อ.กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น

แบบการก่อสร้าง: เป็นแท่นปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก(spiritual cube) ปูด้วยหินกาบดำรอบด้าน ติดตั้งประติมากรรมไว้บน (spiritual cube) ที่เก็บแคปซูลเวลา
ขนาด: กว้าง ๒๗๙ ซม. สูง ๑๐๙ ซม. ลึก ๙๙ ซม.
บันไดสามขั้น: กว้าง ๓๓๓ ซม.(บวกรวมเป็นเลข ๙)
ลูกตั้งสูง: ๒๙ ซม. ปูด้วยหินกาบดำ
ลูกเหยียบกว้าง: ๓๙ ซม.(ลูกที่ ๑ และ ๒)
ลูกเหยียบกว้าง: ๑๐๙ ซม.(ลูกที่ ๓)

ความหมายของประติมากรรม: สัจจะแห่งชีวิต - ในสถานะมนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆ ในโลก สติปัญญาความสามารถของมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมๆ กับการพัฒนาของอารยธรรมโลก ซึ่งมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย ทั้งสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และอารมณ์ความรู้สึกภายในของตนเอง รวมถึงมนุษยชาติที่ร่วมโลก

กุญแจแห่งกาลเวลา เป็นผลงานประติมากรรม ที่ข้าพเจ้าพยายามสร้างขึ้น เพื่อสื่อความหมายถึงมนุษย์และธรรมชาติ โดยนำรูปร่างของชายหญิงมาสร้างขึ้นใหม่เป็นรูปร่างของกุญแจ อันจะไขเข้าไปสู่ความเจริญงอกงามของสรรพชีวิต ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ผ่านอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมั่นคง ในการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก เพื่อสร้างดุลยภาพให้มนุษย์และธรรมชาติเกื้อกูลกันอย่างมั่นคงถาวรตลอดไป

รายการสิ่งของที่บรรจุ: เอกสาร สิ่งของ ซีดี ที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยข้องกับ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ของ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก และ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ผู้ทำการบรรจุแค็ปซูลเวลา: David C Butler, IOWA, U.S.A.
วันที่ทำการบรรจุแค็ปซูลเวลา: May 23, 2009
วันที่กำหนดเปิดแค็ปซูลเวลาครั้งที่ ๑: May 6, 2028
วันที่กำหนดเปิดแค็ปซูลเวลาครั้งที่ ๒: May 6, 2048


Share this:

CONVERSATION