image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการสำมะโนประชากรช้างป่าห้วยเขย่ง (HKYWECP: HUAY KHAYENG WILD ELEPHANT CENSUS PROJECT)โครงการสำมะโนประชากรช้างป่าห้วยเขย่ง (HKYWECP: HUAY KHAYENG WILD ELEPHANT CENSUS PROJECT) มีเป้าหมายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างป่าแบบระบุตัว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ดังกล่่าว HECx(Human Elephant Conflict) ซึ่งมีแนวโน้มพัฒนาการของปัญหา ทั้งด้านความถี่และความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งมุ่งหมายเสริมสร้างสำนึกรักษ์ช้างและสัตว์ป่า ที่ส่วนใหญ่มีอนาคตที่มืดมน จากข้อมูลในภาวะปัจจุบัน ที่จำนวนประชากรสายพันธุ์ต่างๆส่วนใหญ่แล้ว ล้วนลดน้อยถอยลงในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติโดยทั่วไป จากปัจจัยคุกคามต่างๆ อาทิ การลดลงหรือเสื่อมทรามเปลี่ยนแปลงไป ของพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งอาศัย น้ำ อาหาร การถูกล่า ฯลฯ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เอง ดังเช่นการพัฒนาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ อาทิ เหมือง เขื่อน ถนน ที่ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผืนป่าที่เคยมีขนาดใหญ่ในอดีต ซึ่งสัตว์ป่าสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างกว้างขวางอิสระ ไม่ประสบปัญหาด้านการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมนั้น มีขนาดพื้นที่ป่าเล็กลงโดยทั่วไปในปัจจุบัน(Forest Fragmentation) และได้ส่งผลโดยตรงต่อสัตว์ป่าบางชนิด ที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการดำรงชีวิต ให้ต้องตกอยู่ในสภาพคล้ายติดเกาะ อยู่ตามผืนป่าเล็กๆเหล่านั้น และก่อให้เกิดปัญหาการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม เช่นช้างป่า ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดพันธุ์ที่เป็นร่มเงาแห่งป่า (Umbrella Species) ที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาภาวะเลือดชิด (inbreeding) อันเป็นที่น่าวิตกว่า เราจะอาจต้องสูญเสียสายพันธุ์สัตว์ป่า ที่มีพระคุณต่อชาติและแผ่นดินไทยไป เว้นไว้เสียแต่ว่า เราจะร่วมมือช่วยกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ได้ในเวลาอันควร

Share this:

CONVERSATION