image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

D471227: สนับสนุนนมอบป้ายทองเหลืองประวัติอนุสรณ์ 'อีแก่'

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชมรมฯมอบแผ่นป้ายทองเหลืองประวัติ "อีแก่" ยานพาหนะของเขตฯทุ่งใหญ่คันแรก ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ในอดีตตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเขตฯทุ่งใหญ่ ตามที่ได้รับการขอความสนับสนุนจากผู้ช่วยฯอนันต์ ศรีผุดผ่อง เพื่อร่วมจัดสร้างอนุสรณ์ "อีแก่" ซึ่งเป็นยานพาหนะเพียงคันเดียวที่ใช้ขนส่งเจ้าหน้าที่ เสบียงอาหาร ขนเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยออกจากป่าไปหาหมอในเมือง และอื่นๆ ในสภาพเส้นทางทุรกันดารและหฤโหดโดยเฉพาะในฤดูฝนของเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้าเขตฯดทราบถึงตำนานการต่อสู้ ความทุ่มเท เสียสละ ของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ในอดีต

Share this:

CONVERSATION