image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานภาคสนาม: สนับสนุนคณะวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลในทุ่งใหญ่ฯ

การก่อสร้างที่พักสายตรวจและจุดสกัดห้วยบ้านใหม่

การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi ในแพด่านตรวจร่วมฯ

3rd in-field operation of the 2017 Fishery Patrol Reinforcement Project

ภารกิจปรับปรุงเสริมโป่งยายแก้ว เพื่อปรับสภาพลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและฟื้นฟูสภาพโป่ง

เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่ ได้รับมอบรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว