image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สำรวจน้ำห้วยติล่าเป็นพิษ



๗ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ เมื่อเกิดกรณีปลาในห้วยแม่กะสะตายจำนวนมาก ตลอดสายของลำห้วยแม่กษัตริย์ไปจนเข้าเขตฝั่งประเทศพม่า ชมรมฯจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังกรมควบคุมมลพิษ หลังจากทำการประชุมหารือวางแผนการเดินทางและการปฏิบัติงานแล้ว คณะสำรวจเฉพาะกิจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษนำโดย นายจุมพล ขุนอ่อน และเจ้าหน้าที่รวม ๓ นาย เจ้าหน้าที่ชมรมฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ รวม ๑๔ คนจึงเดินเท้าพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทำการสำรวจเข้าไปในป่าลึกตามลำห้วยแม่สะระยะเวลารวมแปดวัน เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องแลบในกรุงเทพฯ เพื่อค้นหาสาเหตุและที่ทำให้ปลาในลำห้วยแม่กะสะล้มตายครั้งนี้

หลังจากรอผลการตรวจวิเคราะห์อยู่นานหลายเดือน กรมควบคุมมลพิษจึงส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากตัวอย่างน้ำที่เก็บมาได้ว่า พบไซยาไนซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงในตัวอย่างน้ำ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ปลาในลำห้วยแม่กะสะตายจำนวนมากดังกล่าว

Share this:

CONVERSATION