image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯจะแกหน่วยพิทักษ์ป่าจะแกตั้ง อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตฯทุ่งใหญ่ใกล้กับบ้านจะแก ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตฯทุ่งใหญ่ ในระหว่างฤดูฝนนั้นการเดินทางขึ้นลงจากหน่วยฯจะแกกับสำนักเขตฯทุ่งใหญ่เป็น เรื่องที่ต้องอาศัยโชคและดวงนอกจากความระมัดระวังในการเดินทางและยานพาหนะ ที่สมบูรณ์ พลังงานไฟฟ้าหน่วยฯจะแกได้มาจากเครื่องปั่นไฟแบบเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นของมีค่าและหายากในฤดูฝนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หน่วยฯจะแกขาด พลังงานไฟฟ้าในระหว่างฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถใช้วิทยุสื่อสารประจำหน่วยฯในการติดต่อสื่อสารได้ เช่นเดียวกับหน่วยฯพิทักษ์ป่าอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่

ชมรมฯจึงเข้าให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยฯจะแก ที่นับเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องใช้น้ำมันที่มีราคาสูงเป็นเชื้อเพลิง เช่นเครื่องปั่นไฟด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่เคยใช้มาแต่เดิม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารดังกล่าว ทำให้สถานีวิทยุหน่วยฯจะแกทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสารกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายเขาพระฤๅษี

Share this:

CONVERSATION