image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: พุจือ ครั้งที่ ๒๑๙ เมษายน ๒๕๔๘: เวลา ๑๖.๑๐ น. ระหว่างที่คณะชมรมฯอยู่ระหว่างภารกิจขนส่งท่อน้ำดื่มพีวีซีเพื่อก่อสร้างระบบประปาภูเขาแก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า ผ่านจุดสกัดพุจือและ รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดว่า วิทยุสื่อสารขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯจึงทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ วิทยุสื่อสารจุดสกัดพุจือ พบว่าสายอากาศและสายสัญญาณที่ชมรมฯได้ติดแก่จุดสกัดพุจือเมื่อปี ๒๕๔๖ ได้ชำรุด กราวเพลนหักและปลายข้อต่อสายสัญญาณขาด ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯ จึงเร่งทำการเปลี่ยนสายอากาศและสายสัญญาณใหม่ ด้วยจุดสกัดพุจือตั้งอยู่ริมชายแดนพม่าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตฯทุ่ง ใหญ่ นอกจากภาระหน้าที่ควบคุมพื้นที่ตามปกติแล้ว ยังมีภาระการข่าวความเคลื่อนไหวของกองกำลังต่างๆ ตลอดจนการอพยพเคลื่อนย้ายเข้าออกพื้นที่ด้านชายแดนอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแก้ไขปรับปรุงและทดสอบการทำงานของระบบวิทยุสื่อ สารให้กลับเป็นปกติดังเดิมเรียบร้อยแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงเร่งรัดออกเดินทางมุ่งหน้าภารกิจงานขนส่งท่อน้ำดื่ม พีวีซี เพื่อก่อสร้างระบบประปาภูเขาแก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้าต่อไป เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ น.

Share this:

CONVERSATION