image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ทิไล่ป้า ครั้งที่ ๑๑๘ เมษายน ๒๕๔๖: ชมรมฯได้ทำการปรับปรุงติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง สามารถส่งสัญญาณวิทยุเข้าในความถี่เครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" และสถานีวิทยุของหน่วยพิทักษ์ป่าข้างเคียงอื่นๆ ด้วยเหตุที่หน่วยฯทิไล่ป้าตั้งอยู่ติดชิดกับชายแดนประเทศพม่า และเคยเกิดเหตุการณ์ที่มีกองกำลังต่างชาติบุกเข้ามายังหน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ ป้าหลายครั้ง วิทยุสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ส่งข่าวสื่อสารแจ้งเหตุได้ใน เวลาอันรวดเร็ว การปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารหน่วยฯทิไล่ป้านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความ สามารถศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของหน่วยฯแล้ว ยังเพิ่มความอบอุ่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับหน่วยฯอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ติดชายแดนด้านตะวันตก เช่น จุดสกัดลังกา  พุจือ  และหน่วยฯเดอลู อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION