image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๓ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวยเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๒ ชมรมฯได้มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส    GPS  รุ่น  Garmin ๑๒ XL  จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท และเครื่องปั่นไฟเบนซินเคลื่อนที่ ๑ เครื่อง ยี่ห้อ  MITSUBISHI  รุ่น MGB  ๒๙๐๐ มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้วยเห็นว่าเครื่องจีพีเอสเป็นเครื่องมือจำเป็นและสำคัญที่จะใช้สนับสนุนงานวิจัย เก็บข้อมูล ศึกษาและสำรวจพื้นที่และสัตว์ป่า อีกทั้งยังใช้ในงานป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ของเขตฯได้เป็นอย่างดี โดยชมรมฯได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนช่วยเหลือพิทักษ์ป่าดัง กล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ด้วยเห็นว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ประมาณ ๑.๔ ล้านไร่ แต่ยังไม่มีเครื่องมือจำเป็นดังกล่าวในการดำเนินงานด้วยทางราชการไม่มีงบ ประมาณจัดสรรไว้ให้ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ชมรมฯได้เริ่มดำเนินการจัดหาและส่งมอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียมเครื่องแรกแก่หน่วยพิทักษ์ป่าจะแกไป แล้วเมื่อปี ๒๕๔๑ โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อเจ้าหน้าที่หน่วยฯใช้ในการกำหนดพื้นที่ทำกินของประชาชนชาวไทยกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตฯ ด้านชายแดนไทยพม่าบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตฯ ซึ่งมีปัญหาในการทำไร่หมุนเวียน (rotation agriculture) ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน และนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งอยู่เนืองๆ หลังจากที่หน่วยฯ ได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว และเริ่มดำเนินการสำรวจตำแหน่งพื้นที่ทำกินของประชาชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่นำชี้สำรวจแล้วทำการกำหนดพิกัดที่ชัดเจนแน่นอนลงบนแผนที่แล้ว ทำให้เขตฯทุ่งใหญ่มีข้อมูลที่ชัดเจนของพื้นที่ทำไร่ของประชาชน และสามารถควบคุมป้องกันการฟันไร่ใหม่ขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมกว่าที่ได้ทำการตกลงกันไว้ได้ นับว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก

ต้นปี ๒๕๔๒ ผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมฝ่ายป้องกันปราบปราม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่สมัยนายนิพนธ์ สงวนญาติ เป็นหัวหน้าเขตฯ มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจลาดตระเวน ป้องปราม ป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย ทั่วทั้งเขตฯ โดยทางเขตฯได้จัดกำลังให้จำนวนหนึ่งโดยมีนายนิทัศน์ สุวรรณ เป็นหัวหน้าชุด แต่ด้วยฝ่ายดังกล่าวที่ได้รับการจัดตั้งใหม่นั้นยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจจำนวนมากอาทิเช่น กุญแจมือ รองเท้าเดินป่า เป้สนาม เปลสนาม รวมทั้ง เครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เดินป่า ลาดตระเวนไปตามทะเลภูเขาและป่าลึกของพื้นที่เขตฯแห่งนี้ ผู้ช่วยไพรัช ได้นำความหารือกับชมรมฯเพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการ นี้

ชมรมฯได้หารือและเห็นว่า การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นแก่ฝ่ายปราบปรามนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่เขตฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพในงานอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกำลังใจแก่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทั้งหลาย ที่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้จึงได้มีมติให้ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นแก่ฝ่ายปราบปราม โดยได้แจ้งข่าวการสนับสนุนโครงการนี้ยังสมาชิกชมรมฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น คือ เครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม ๑ เครื่อง และเครื่องปั่นไฟเบนซินเคลื่อนที่ ๑ เครื่อง แบตเตอร์รี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ Ahr จำนวน ๑ ลูก และเวชภัณฑ์ จำนวน หนึ่งส่วนกุญแจมือสเตนเลส รองเท้าบู๊ต เปลมุ้งสนามกันยุงให้เตรียมจัดส่งในงวดครั้งไป แล้วแจ้งหมายกำหนดการถึงสมาชิกและอาสาสมัครฯถึงวันเดินทาง เพื่อส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือแก่เขตและได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวข้าง ต้นแก่เขตุฯทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ โดยมีนายจำเนียร ศรีสงวน หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่(หน่วยฯทินวย)ตามเอกสารชมรมฯเลขที่ ช.อ.ต. ๙/๔๓

Share this:

CONVERSATION