image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ความหมายแห่งชีวิต

ในเส้นทางเดินชีวิตของผู้ที่รักธรรมชาติและร่วมอุดมการณ์ของชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก เช่นเดียวกับนักอนุรักษ์และผู้อุทิศตนทั้งหลายนั้น ต่างล้วนต้องผ่านอุปสรรคข้อขัดแย้งในการดำเนินชีวิต ที่มีต่ออุดมการณ์และปณิธานอนุรักษ์ซึ่งต้องอาศัยความเสียสละอย่างยิ่งยวดท่ามกลางข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งในความพยายาม ที่จะสืบสานอุดมการณ์และปณิธานแห่งการอนุรักษ์ที่ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสลึกซึ้งยากที่จะทราบและเข้าใจได้

แต่อย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งครั้งในชีวิตของเขาเหล่านั้น ในค่ำคืนที่ผูกเปลนอนอยู่ข้างห้วยท่ามกลางป่าลึกในยามรัตติกาลที่เงียบสงัดและเหน็บหนาวที่เขาเหล่านั้นต้องทุ่มเท อดทน ต่อสู้กับความเหนื่อยและยากลำบาก ในการเดินเท้าข้ามภูและสันเขามาตลอดทั้งวัน ที่คำถามแห่งชีวิตจะมาเคาะประตูอยู่ข้างหูเขาเหล่านั้น และวนเวียนอยู่ในมโนสำนึกเพื่อที่จะทดสอบความมุ่งมั่นในจิตใจเขาเหล่านั้นว่า "กูมาบ้าอยู่กลางป่า ทิ้งลูกเมียและภาระความรับผิดชอบในการมีชีวิตดังเช่นปัจเจกชนทั่วไปเพื่ออะไร.. รักษาป่าไม้และธรรมชาติตามคติอุดมการณ์ที่สืบสานกันมาเพื่ออะไร.. ทำไปแล้วได้อะไร ฯลฯ.."

สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นแสวงหาความหมายแห่งการมีชีวิตแล้ว นี่นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่รอคอยพวกเขาอยู่เสมอมาในเส้นทางแห่งการค้นหา เพื่อการค้นพบคำตอบอันยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตและความหมายของชีวิตตามนัยยะที่ เขาเหล่านั้นมุ่งมั่นเดินทางค้นหา เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้แจ้งถึงที่สุดของความสุขในการใช้ชีวิตที่มีความ หมายที่ยิ่งกว่า และเกิดความปีติอิ่มเอิบมั่นคงในแนวทางแห่งการเสียสละที่มุ่งหวังในการให้ตนเองสามารถยังประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและแผ่นดินเกิด ดังคำโบราณที่ถ่ายทอดสอนกันสืบมาว่า

"..โททนต์เสน่งคง สำคัญหมาย ในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา.."

ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบและไม่สามารถหาเหตุผลตรรกะมาหักล้างคำถามที่เต็มไปด้วยข้อขัดแย้งของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตนี้ นัยยะความหมายของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตของเขาเหล่านั้น ล้วนไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด

ที่จริงแล้ว การค้นหาและการค้นพบคำตอบแห่งคำถามของความหมายในการมีชีวิตนั้น อาจนับไม่มีความสำคัญกับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมโลกาภิวัฒน์และทุนนิยมในโลก ปัจจุบันนี้เลย หากแต่ผู้ที่มีเจตจำนงที่อยากจะใช้ชีวิตให้มีความหมายที่ยิ่งกว่า ที่ตลอดเส้นทางเดินแห่งการค้นหาและค้นพบนั้นอาจต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อย ความท้อแท้ สิ้นหวัง และความล้มเหลว ความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ของเงื่อนไขแห่งภาวะจิตและอารมณ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสังคมโลก แห่ง ความเป็นจริงที่มักจะบั่นทอนความมุ่งมั่นและเจตนาดังที่ปัจเจกชนส่วนใหญ่ ประสบอยู่นั้น หากแต่ความมุ่งมั่นเสียสละ กอปรกับปณิธานอันมั่นคงที่จะแสวงหาคำตอบสำหรับปัจเจกนั้นๆ ในการที่จะใช้เวลาที่เหลือในชีวิตให้ตรงกับส่วนลึกที่สุดในความมุ่งมาด ปรารถนาในการมีชีวิตที่จะยังประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโลกที่ยิ่งกว่านั้น โอกาสที่คำถามแห่งชีวิตมาเคาะประตูเยือนเขาเหล่านั้น จึงนับเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่สำคัญในชีวิตของผู้แสวงหาเหล่านั้น ที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ตลอดจนการดำเนินชีวิตสำหรับเวลาที่เหลือในของชีวิตของเขาเหล่านั้นเลยที่เดียว

ข้อคิดนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อยืนยันแก่ผู้ที่ยังเดินทางแสวงหาคำตอบแห่งคำถาม ของชีวิตนี้ ตลอดจนผู้ที่คิดและเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายอะไร และผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวังทั้งหลายว่า นับแต่อดีตกาลนานมาตราบกระทั่งปัจจุบันมีผู้ที่ค้นหาและค้นพบความหมายแห่ง การมีชีวิตแล้วจำนวนมาก ซึ่งเขาเหล่านั้นต่างมีวิธีการเข้าถึงซึ่งนัยยะของความ หมายแห่งชีวิตด้วยมรรคาวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ค้นพบและแจ้งแล้วในความหมายแห่งการมีชีวิตหลายเหล่านั้น ได้ยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมโลกในการอุทิศตนทุ่มเททำงานตามที่ มุ่งหวังดังปรากฏเรื่องเล่ากล่าวขานและมีเรื่องบันทึกไว้ถึงผู้ที่อุทิศตนใน สาขาวิชาชีพต่างๆอยู่ทั่วไป ซึ่งมรรคาแห่งการใช้ชีวิตของผู้ที่ค้นพบคำตอบแห่งชีวิตเหล่านั้นย่อมแตกต่าง จากผู้ที่เกิดมาแล้ว มิเคยมีโอกาสได้ถามคำถามนี้แก่ตนเองเลยว่า "เกิดมาและมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร"

บทความนี้มุ่งหวังขอเป็นกำลังใจแก่นักเดินทางค้นหาและนักสู้แห่งชีวิตทั้งหลายให้มีกำลังใจที่มั่นคง มุ่งมั่นด้วยความบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งเป็นบททดสอบแห่งชีวิตทั้งหลายให้ท่านได้ค้นพบความหมายที่ยิ่งกว่าแห่งการมีชีวิต และหลุดพ้นจากภาวะปัญหาพื้นฐานแห่งชีวิตที่พันธนาการจิตใจท่านจากความฝันและความหมายแห่งการมีชีวิตที่มีความหมายที่ยิ่งกว่าในเร็ววัน เพื่อที่จะได้ร่วมกันนำเวลาที่เหลืออันน้อยนิดของท่านทั้งหลาย ช่วยกันร่วมจรรโลงพัฒนาสร้างสังคมในอุดมคติ ช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลก ซึ่งนับเป็นการตอบแทนคุณชาติและแผ่นดิน ให้สมกับที่ได้ถือกำเนิดและมีชีวิตมา

Share this:

CONVERSATION