image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๕ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชมรมฯได้สนับสนุนจัดส่งเสบียงอาหารครั้งที่๔ แก่ทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่หลังจากการดำเนินงานภาคสนามผ่านมาได้ครึ่งทางของแผนงานแล้ว ซึ่งกำลังพลส่วนใหญ่ของทีมงานวิจัยเสือได้ย้ายขึ้นไปประจำการอยู่ที่หน่วยฯเซซาโว่ซึ่งอยู่ในพื้นที่แปลงงานวิจัยที่๒ โดยแบ่งกำลังส่วนหนึ่งประจำการอยู่ที่หน่วยฯทิคองและมหาราช เพื่อดำเนินการตรวจเช็คกล้องตามจุดติดตั้งกล้องในพื้นที่และที่ติดตั้งเสริมส่วนหนึ่ง

และในภารกิจครั้งนี้ ชมรมฯได้จัดพิมพ์ภาพเสือโคร่งตัวแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ที่บันทึกภาพได้จากการ ดำเนินงานวิจัยฯครั้งนี้แก่หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้วย ภาพที่ได้มานี้ถูกส่งตรงมายังสำนักงานชมรมฯเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ที่ผ่านมาจากการสื่อสารอินเตอร์เน็ตดาวเทียมจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ที่ชมรมฯได้สนับสนุนการก่อสร้างให้ในวาระครบ ๓๐ ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยฯและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้วย ซึ่งหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ได้โทรศัพท์แจ้งให้ชมรมทราบในวันก่อนหน้านี้ว่า ได้เห็นภาพเสือโคร่งตัวแรกของทุ่งใหญ่และสัตว์ป่าอื่นๆแล้วเมื่อทำการล้างฟิลม์ทั้ง ๓๘ ม้วน ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยฯช่วงแรกแล้วเมื่อเวลาสี่โมงเย็นของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

การบันทึกภาพเสือโคร่งตัวแรกของเขตฯทุ่งใหญ่จากงานวิจัยนี้นับว่ามีความ สำคัญทั้งต่องานวิจัยและทีมงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯมาก ในนัยยะที่สะท้อนถึงส่วนหนึ่งของความสำเร็จของความพยายาม และการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยนี้อย่างป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุกคนให้มีกำลังใจมุ่งมั่น ทุ่มเทการดำเนินงานส่วนที่สอง เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและความสำเร็จยิ่งๆขึ้นของงานวิจัยฯนี้ต่อไป

ในการดำเนินงานวิจัยเสือช่วงที่สองนี้ เป็นระยะเวลาที่พื้นที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้ว เส้นทางส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนสภาพจากบ่อหลุมปลักโคนที่พื้นลื่นเปียกเป็นเส้น ทางที่แห้งและแข็ง ยกเว้นพื้นที่ตามเส้นทางบางจุดที่มีน้ำซับและยังเปียกแฉะอยู่ ทำให้รถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกที่เหมาะแก่การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้า หน้าที่ฯในการเดินทางไปตรวจเช็คกล้องตามจุดติดตั้งกล้องมากกว่า น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์และอะไหล่รวมทั้งน้ำมันเบนซิน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฯในการปฏิบัติงาน ชมรมฯจึงได้จัดส่งวัสดุที่ต้องการในภารกิจเที่ยวนี้ เพิ่มเติมจากที่ได้ทยอยจัดส่งไปสำรองไว้ที่หน่วยฯมหาราชก่อนหน้านี้ตามแผน งานสนับสนุนที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว

หลังจากที่ "รถกับข้าว" ได้จอดแวะส่งอะไหล่รถจักรยานยนต์และเสบียงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ฯทีมงานเสือที่ประจำการอยู่ที่หน่วยฯทิคองแล้ว จึงออกเดินทางต่อไปยังหน่วยฯมหาราชเพื่อสมทบกับผู้ช่วยฯมนตรี"ผู้จัดการทีมเสือทุ่งใหญ่" เพื่อทางต่อขนส่งเสบียงอาหารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมเสือที่ประจำการอยู่ที่หน่วยฯเซซาโว่ และในเวลาสายของวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่หน่วยฯมหาราชก่อนออกเดินทางต่อ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ทำการพิมพ์ภาพถ่ายเสือโคร่งตัวแรกของทุ่งใหญ่และภาพ สัตว์ป่าอื่นๆที่ได้จากการดำเนินงานวิจัย จากส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยฯมหาราชที่ชมรมฯได้สนับสนุนการก่อสร้างไว้ในโครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราชเพื่อสนับสนุนงานวิจัย นำไปฝากเจ้าหน้าที่ทีมเสือที่ประจำการอยู่ที่หน่วยฯเซซาโว่ด้วย

ช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น "รถกับข้าว" ก็เดินทางถึงหน่วยฯเซซาโว่ ทันกับเสบียงอาหารที่ร่อยหรอลงเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทีมเสือประจำการอยู่เกือบยี่สิบนาย เสบียงอาหารเที่ยวก่อนหน้านี้จึงหมดลงไปอย่างรวดเร็วแม้"เดินเท้าหนึ่ง" จะช่วยประหยัดเสบียงด้วยการควบคุมเมนูรายการอาหารในแต่ละวันอย่างเข้มงวด ให้ใช้ส่วนประกอบของเสบียงอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม

มื้อค่ำวันนั้นที่ข้างห้วยเซซาโว่ภายใต้แสงสว่างจากเทียนไขและมีเสียงน้ำไหลในห้วยประกอบบรรยากาศ เจ้าหน้าที่ทีมเสือก็ได้อิ่มอร่อยอย่างเต็มที่อีกครั้งจากฝีมือการปรุงอาหารของนายด้วง นายบะ "คนนางรำ" ผสมกับฝีมือปรุงอาหารของ นายจ๊อด อาจารย์ด้วง "คนทุ่งใหญ่" ที่ทำการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่างๆจากกองเสบียงอาหารทั้งสดและแห้ง เป็นอาหารจานอร่อยสูตรเด็ดต่างๆตามทักษะความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

หลังมื้อค่ำแล้วชมรมฯได้ฉาย VCD ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ที่บริษัทพาโนรามาเวิร์ดไวด์ (Panorama Worldwide) สนับสนุนการผลิตให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ซึ่ง ส่วนใหญ่ยังไม่เคยชมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่องนิเวศวิทยา เสือโคร่ง และบทบาทหน้าที่สำคัญของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ต่องานวิจัยเสือโคร่งและงานวิชาการสัตว์ป่าของไทย หลังจากที่ได้ร่วมกันชื่นชมยินดีกับภาพเสือโคร่งตัวแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ใน ช่วงเย็นเมื่อ"รถกับข้าว"มาถึงแล้ว

หนึ่งในภาพถ่ายที่ได้จากกล้องบันทึกภาพอัตโนมัติในงานวิจัยฯครั้งนี้ เป็นภาพสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก(carnivorous) ที่เป็นที่สงสัยเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ผู้ไม่รู้ ผู้ช่วยฯแหล่จึงเปิดตำราสัตว์ป่าที่ผู้ช่วยฯมนตรีนำติดตัวขึ้นไปด้วยเพื่อทำการระบุชนิด และฟันธงว่าสัตว์ในภาพตัวนี้คือ "อีเห็นแปลงลายแถบ" ที่หาพบตัวได้ยากเนื่องจากชอบอยู่ใกล้ป่าดงดิบ ซึ่งสัตว์กินเนื้อผู้ล่าขนาดเล็กแบบนี้เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายความสนใจของหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยฯแหล่และเดินเท้าหนึ่งอย่างมากนอกเหนือจากภาพถ่าย "แมวใหญ่" ที่เป็นที่มั่นใจของ"คนนางรำ"อยู่แล้ว

คงเป็นด้วยจินตนาการอารมณ์พรสวรรค์และความรักความผูกพันที่ผู้ช่วยฯแหล่ได้ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ผืนป่าที่เป็นต้นตำนานแห่งป่านี้ กอปรกับมิตรภาพความสัมพันธ์ฉันเพื่อนพี่น้องที่มีต่อกันในหมู่เจ้าหน้าที่ ทุ่งใหญ่ และได้รับทราบเรื่องราวตำนานทุ่งใหญ่ในมุมมองต่างๆจากคนทุ่งใหญ่เอง จึงได้ขีดเขียนระบายตัวหนังสือใส่เศษกระดาษเท่าที่จะพอหาได้แขวนไว้ที่โรง ครัวข้างห้วยเซซาโว่วันแล้ววันเล่า ทำให้ได้ตระหนักถึงเบื้องลึกของความรักที่"ผู้ช่วยแหล่"มีต่อธรรมชาติและผืน ป่าทุ่งใหญ่ที่หาได้ยากนักผู้หนึ่ง

Share this:

CONVERSATION