image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมพิทักษ์ป่า การฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๓๒๖ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘: ชมรมฯได้เข้าสนับสนุนการฝึกอบรมพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่รุ่นที่ ๓ ตามที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้ขอความสนับสนุนมายังชมรมฯ สมาชิก อาสาสมัคร พร้อมด้วยผู้สนับสนุนชมรมฯจึงได้ร่วมเข้าสนับสนุนการฝึกอบรมฯดังเช่นการฝึกอบรมฯในครั้งก่อนหน้านี้ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๔๔ นาย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานลูกจ้างเข้างานใหม่ ส่วนที่เหลือมาจากหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆทั่วทั้งเขตฯทุ่งใหญ่

ชมรมฯได้จัดวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมสามวิชา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในวิชาต่างๆที่วิทยากรได้บรรยายเชิงปฏิบัติการ และจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยบูรณการความรู้ในวิชาต่างๆเข้ากับแผนการฝึกในภาคกลางคืน โดยจำลองเหตุสถานการณ์การปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้ความสามารถจากวิชาต่างๆ เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา และการทำงานเป็นหมู่คณะ ภาวะผู้นำ และความสามัคคี

ระหว่างการฝึกอบรมฯ ชมรมฯได้จัดส่งผักสดจำนวนหนึ่งคันรถ ที่ได้รับความสนับสนุนจากผู้ประกอบการค้าผักตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นเสบียงอาหารส่วนหนึ่งแก่ผู้เข้ารับการฝึกตลอด ๑๐ วัน และในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ชมรมฯได้เตรียมอาหารมื้อเที่ยง ผลไม้และขนมหวาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ทุกท่าน และมอบรางวัลแก่กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกที่ได้คะแนนสูงสุด พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เข้ารับการฝึก และเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการฝึกทุกท่านด้วย
\
Share this:

CONVERSATION