image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามแปลงที่ ๑ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตอนที่ 2นอกจากภารกิจในการติดตั้งกล้องและทำการตรวจเช็คกล้องทุกตัวในทุกสามวันแล้ว ในระหว่างการดำเนินงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทีมเสือยังต้องทำแปลงสำรวจเหยื่อของเสือด้วย เพื่อที่จะได้นำข้อมูลภาคสนามที่ได้นี้ไปทำการประมวลผลวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่อไป

อาหารของเสือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อจำนวนประชากรเสือที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากปัจจัยคุกคามอื่นๆเช่น การล่าเพื่อการค้า การลดลงของพื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่อาศัย ฯลฯ การศึกษาเรื่องอาหารของเสือจึงนับเป็นเรื่องสำคัญจำเป็น ที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันในระบบห่วงโซ่อาหาร(food-chain) ของผู้ล่าและเหยื่อ(predator and prey)ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์สลับซับซ้อนในธรรมชาติ

ในการทำแปลงสำรวจของเสือนั้น จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ภาคสนามในการช่วยกำหนดเส้นสำรวจด้วยการส่องมองซึ่ง เป็นอุปกรณ์วิจัยภาคสนามราคาร้อยกว่ายูเอสดอลล่าร์ ที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าwcsประเทศไทยจัดสนับสนุนมาให้ แล้วจึงลากเชือกไปตามเส้นทางจากจุดตั้งกล้องตัวเริ่มต้นไปยังจุดตั้งกล้องตัวถัดไป โดยวัดระยะและเว้นระยะตลอดเส้นสำรวจตามระยะที่กำหนด แล้วทำการตรวจสอบนับจำนวนร่องรอยของสัตว์ป่าทั้งรอยตีน กองมูล ฯลฯ ที่เป็นอาหารของเสือในพื้นที่วงกลมข้างเส้นสำรวจนั้นที่มีสองขนาด ทั้งพื้นที่วงกลมเล็กและพื้นที่วงกลมใหญ่ แล้วบันทึกข้อมูลที่พบลงในแบบฟอร์มเก็บข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุกชุดจึงมีภารกิจต่อเนื่องในการปฏิบัติงานทุกวัน ทั้งติดตั้งกล้อง ตรวจเช็คกล้อง ทำแปลงสำรวจเหยื่อของเสือ เก็บร่องรอยข้อมูลที่พบ รวมทั้งการออกเดินเท้าสำรวจจุดตั้งกล้องที่เหลือในแปลงงานวิจัยที่สอง สลับกันไปเช่นนี้ทุกวัน ซึ่งภารกิจตลอดงานวิจัยฯหลายสัปดาห์นี้จะต้องอาศัยพละกำลังร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรงนอกเหนือจากความอดทนเป็นอย่างมาก ในการแบกขนเป้สัมภาระที่บรรจุอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานเดินเท้าขึ้นๆลงๆ เขา พร้อมทั้งต่อสู้กับอุปสรรคในการเดินป่าตลอดเวลาทั้งความระมัดระวังตัวต่อ สัตว์มีพิษอุบัติเหตุอันไม่คาดฝันต่างๆ และรับผิดชอบต่อความสำเร็จเป้าหมายภารกิจในแต่ละวัน

ในระหว่างการดำเนินงานภาคสนามแปลงวิจัยที่หนึ่งนี้ เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่แบ่งกำลังออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งประจำการอยู่ที่หน่วยฯทิคองและส่วนที่สองประจำการอยู่ที่หน่วยฯมหาราช ในแต่ละส่วนของทีมวิจัยฯเสือทุ่งใหญ่ ยังแบ่งออกเป็นชุดย่อยๆหลายชุดเพื่อแบ่งความรับผิดชอบจุดตั้งกล้องที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ ภารกิจประจำวันของเจ้าหน้าที่ทีมเสือแต่ละชุดจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าหลังกินมื้อเช้าแล้ว ก็จะทยอยออกเดินทางไปภารกิจยังพิกัดตำแหน่งเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยอาศัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากที่ตั้งไปยังจุดใกล้เป้าหมายที่สุดที่ยานพาหนะสามารถไปส่งถึง แล้วจึงเริ่มออกเดินเท้าเข้าสู่เป้าหมาย เช่นเดียวกับจุดตั้งกล้องที่ไม่มีเส้นทางยานพาหนะเข้าถึง การเดินเท้าจึงเป็นวิธีการหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการทำงานภาคสนามที่มั่นใจได้มากที่สุด

และเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของผู้ที่ทำงานในผืนป่าต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีม เสือทุ่งใหญ่ ที่ต้องมีนิสัยกินง่ายอยู่ง่ายแบบที่เรียกกันว่า "นอนกลางดินกินกลางทราย" เพื่อลดเงื่อนไขข้อจำกัดส่วนตัวและเพิ่มกำลังประสิทธิภาพของหมู่คณะในการ บรรลุเป้าหมายภารกิจในแต่ละครั้งของการออกปฏิบัติงานในป่า

สำหรับชุดปฏิบัติงานทีมเสือที่มีภารกิจเป้าหมายจุดตั้งกล้อง ที่สามารถจะเดินทางไปกลับที่ตั้งในวันเดียวกันได้นั้น ทีงานมักจะห่อข้าวมื้อเที่ยงใส่เป้สะพายหลังไปด้วยและจัดการกับข้าวห่อนั้นในระหว่างภารกิจในป่า โดยจะหาทำเลที่ชอบในระหว่างเส้นทางนั้นเอง และกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากินมื้อเย็นและมื้อเช้า ณ ที่ตั้งหน่วยฯอีกครั้ง

และสำหรับทีมเจ้าหน้าที่ชุดที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับเป้าหมายกับที่ตั้งได้ในวันเดียวกัน และจำเป็นต้องค้างแรมในป่านั้น ทีมงานเจ้าหน้าที่ฯจะต้องจัดเตรียมเสบียงอาหารแห้งให้พอเพียงกับจำนวนมื้ออาหารและวันที่ต้องภารกิจงานในป่า และจะต้องแบกน้ำหนักของเป้สัมภาระเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนระยะเวลาของวันที่ต้องค้างแรม

ตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ข้างหน้านี้ ภารกิจการสนับสนุนขนส่งเสบียงอาหาร แก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือกว่าสามสิบชีวิตนับจำนวนร้อยกว่ามื้อนั้น นับเป็นภาระที่ท้าทายความสามารถทีมงานสนับสนุนของชมรมฯเป็นอย่างยิ่ง ด้วยตะหนักในความสำคัญของภาระหน้าที่สนับสนุนเสบียงที่อาจส่งผลต่อความ สำเร็จหรือล้มเหลวของงานวิจัยเสือทุ่งใหญ่ ภารกิจ "รถกับข้าว" ของเพลิงพยัคฆ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยฯครั้งนี้จึงจะเป็นอีกหนึ่งบท ทดสอบของความมุ่งมั่นอดทน และความมีประสิทธิภาพขีดความสามารถการสนับสนุนและการขนส่งเสบียงอาหารสนับ สนุน ที่มีสามสิบกว่าชีวิตของทีมเสือทุ่งใหญ่และความสำเร็จของงานวิจัยเสือเขตฯ ทุ่งใหญ่เป็นเดิมพัน

Share this:

CONVERSATION