image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่าตามที่หัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ได้ขอความสนับสนุนมายังชมรมฯ ให้ช่วยสนับสนุนเครื่องแบบแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพิทักษ์ป่า ที่มีความสามรถทุ่มเมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ นั้น ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนพิทักษ์ป่าที่ชมรมฯได้ดำเนินการอยู่แล้วนั้น ชมรมฯจึงได้จัดหาเครื่องแบบพิทักษ์ป่ามอบแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ครั้งที่สอง จำนวน ๒๕ ชุด มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และมอบให้หัวหน้าฯไพบูลย์ เป็นผู้แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆเอง ระหว่างวันที่ ๑๒- ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ การสนับสนุนมอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่าแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่นี้ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุของชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง พนักงาน พิทักษ์ป่า ผู้มีรายไดน้อย และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่ ซึ่งช่วยบำรุงขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

Share this:

CONVERSATION