image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ เขตฯห้วยขาแข้งเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ   CANON     จำนวนหนึ่งเครื่องแก่สำนักงานโครงการการจัดการผืนป่ามรดลโลกเชิงระบบนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมอบอุปกรณ์สายสัญญาณเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯด้วย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานชองสำนักงานโครงการฯโดย คุณอังคณา เมฆวิลัย และคุณวันดี พรพิมลไพบูลย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯได้รับมอบนำไปใช้งานแล้ว ณ ข้างครัว "ติเตะ" เขตฯห้วยขาแข้ง ในภารกิจที่ชมรมฯเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบวิทยุสื่อสารเขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯห้วยขาแข้งตามที่ ด.ร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผอ.สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า  WCS ประเทศไทย และนายชัชวาล พิศดำขำ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประสานงานขอความสนับสนุนมา

Share this:

CONVERSATION