image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยพิทักษ์ป่า เขตฯทุ่งใหญ่เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๖ ชมรมฯได้มอบพระพุทธรูปบูชา จำนวน ๒๐ องค์ แก่เขตฯทุ่งใหญ่ ในงานฝึกอบรมพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่รุ่นที่ ๒ เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยพิทักษ์ป่าทุกหน่วย ตามที่นายอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา ได้นำมาส่งมอบที่สำนักงานชมรมฯ และแจ้งว่าเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแบนผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว สมัยเมื่อยังมีพรรษาน้อยและเดินธุดงค์ผ่านผืนป่านี้ ได้เมตตามอบพระพุทธรูปเหล่านี้เพื่อมอบแก่หน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ทุกหน่วย เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในผืนป่าทุ่งใหญ่ให้ระลุกถึงและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์  เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ดูและรักษาธรรมชาติและผืนป่าแห่งนี้ และชมรมฯได้ดำเนินการส่งมอบแก่เขตฯทุ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วในวันปิดการฝึกอบรมพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่รุ่นที่๒ ปี ๒๕๔๖ ซึ่งเขตฯทุ่งใหญ่ได้ทำการส่งมอบพระพุทธรูปทั้งหมดแจกจ่ายแก่หน่วยฯพิทักษ์ป่าทุกหน่วยฯ เมื่อวันประชุมเขตฯประจำเดือนที่ผ่านมาแล้ว

Share this:

CONVERSATION