image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย (สำนักงานเขตฯ)เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด พระพุทธรูปบูชา ๒ องค์ แก่เขตฯทุ่งใหญ่ โดยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์การสื่อสารในการทำงานแก่เขตฯ และแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะงานลาดตระเวนป่า เพื่อป้องปรามและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ เครื่องวิทยุสื่อสารที่ชมรมฯ จัดหาและมอบให้เขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ  โครงการสนับสนุนเครื่องวิทยุสื่อสาร  จำนวน ๔๐ เครื่องแก่เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นและขาดแคลน ซึ่งชมรมฯจะได้ดำเนินการสนับสนุนในโอกาสต่อไป

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชมรมฯมอบให้แก่เขตฯทุ่งใหญ่นี้ เป็นเครื่องที่ ๒ ของจำนวน ๔ เครื่อง ตามโครงการสนับสนุนงานสำรวจวิจัยสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งเขตฯจะนำไปใช้ในงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อการวิเคราะห์วิจัย เพื่อประโยชน์ในงานวิชาการ ซึ่งชมรมฯจะได้ดำเนินการจัดหาสนับสนุนในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรให้การฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือดัง กล่าวเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพของบุคลากรของเขตฯทุ่งใหญ่อีกด้วย

การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION