image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าทินวยเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๙ ณ  หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด แก่นายบุญชัย  แสนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยฯทินวย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ขาดแคลนแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผู้พิทักษ์ของชมรมฯซึ่ง ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯได้ใช้ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรวจลาด ตระเวนป่าและงานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่า และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯที่ทุ่มเทในการปฏิบัติ หน้าที่ และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมฯได้มอบเครื่องมัลติเทสเตอร์(multi tester) สำหรับใช้ตรวจวัดระบบไฟฟ้า ซึ่งนายบุญชัย เป็นเจ้าหน้าที่ฯอีกท่านหนึ่งที่มีหน้าที่ซ่อมแซมยานพาหนะของเขตฯทุ่งใหญ่ ที่มักชำรุดอยู่เป็นประจำ และขาดแคลนเครื่องมือตรวจวัดระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์หาอาการเสียชำรุดบกพร่องของระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์

Share this:

CONVERSATION