image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๑ สำรวจอวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นับเป็นวันปฐมฤกษ์ที่เจ้าหน้าที่ชมรมฯเริ่มต้นภารกิจโครงการการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช หลังจากงานก่อสร้างที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคตได้เริ่มต้นขึ้นตามที่ได้เสนอหารือกับหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ถึงการพัฒนาปรับปรุงหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ให้มีความพร้อมรองรับ การพัฒนางานด้านวิชาการของเขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคต ที่จะมีนักอนุรักษ์ นักวิจัย นักวิชาการ เข้าใช้ทรัพยากรของหน่วยฯมหาราชเพิ่มมากขึ้น เช่นแผนงานร่วมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการเขตฯทุ่งใหญ่ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS) งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันตกภายใต้ความร่วมมือกับหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านไอทีในการทำงาน และต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานอย่างมาก อีกทั้งเป็นการสมพระเกียรติแห่งสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย ซึ่งหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และผู้ช่วยฯธวัช สันธิสิริ ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยตระหนักดีว่าโครงการดังกล่าวจะยังประโยชน์แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชและเขตฯทุ่งใหญ่อย่างอเนกอนันต์ ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการแรกของประเทศที่มีการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างแนวทางในการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆในผืนป่าต่างๆของประเทศที่มีความเหมาะสมจำเป็นต่อไปในอนาคต

ชมรมฯจึงจัดหางบประมาณและบุคคลากรรวมทั้งการสำรวจออกแบบ ในการดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระยะแรกขนาดหนึ่ง กิโลวัตต์ โดยใช้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย ใน "โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย" ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ชมรมฯได้รับจากการประกวดโครงการปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ และได้รับความเอื้อเฟื้อสนับสนุนด้านเทคนิคและคำปรึกษาจาก คุณพรเลิศ ละออสุวรรณ บริษัทลีโอนิค จำกัด ที่ให้ความสนับสนุนด้านคำปรึกษารวมทั้งราคาอุปกรณ์ด้วย

Share this:

CONVERSATION