image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่: อารัมภบทจากความก้าวหน้าของ โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯได้เริ่มดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ชมรมฯเมื่อต้นปี ๒๕๔๘ ในการเริ่มต้นก้าวแรกของงานวิจัยและงานวิชาการแก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า   wcs  ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ให้ยั่งยืนสืบไป และด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและชมรมฯตลอดระยะเวลาเกือบสองปี กอปรด้วยวิสัยทัศน์ของหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และความสนับสนุนของ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ จึงนำสู่การดำเนินงานวิจัยเสือโคร่งเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกในที่สุด

ความสำเร็จนี้นับว่าเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือประสานงานของหน่วยงานที่ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้หากขาดความจริงใจเสียสละของข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ มีส่วนร่วมที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์เดียวกัน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานทั้งในส่วนก่อนและระหว่าง การปฏิบัติงานภาคสนาม

นอก จากผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังในข้อมูลทางวิชาการที่สำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว งานวิจัยดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อความคิด และการตื่นตัวในการเรียนรู้ต่องานวิจัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่ง ใหญ่อย่างกว้างขวางและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญนี้จะส่งผลให้เขตฯทุ่งใหญ่ก้าวต่อไปอย่างมั่น คงต่อไปในอนาคต สมดังความคาดหวังที่ชมรมฯมุ่งหมาย

รายชื่อผู้ร่วมดำเนินงานปฏิบัติงานภาคสนาม งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่

๑.นายเอิบ เชิงสะอาด
๒.นายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ
๓.นายมนตรี แข็งเขตการณ์
๔.นายสมโภชน์
๕.นายนายบุญยัง ศรีจันทร์
๖.นายสุนิตร พันธุ์พรม
๗.นายบุญเลิศ เกิดสมบูรณ์
๘.นายสมศักดิ์ แทนฟัก
๙.นายนิคม กล้าสาริกิจ
๑๐.นายเค
๑๑.นายจิตติ สวัสดิ์สาย
๑๒.นายรัตนชัย เขยชัย
๑๓.นายเจริญ มะลิซ้อน
๑๔.นายมานะ
๑๕.นายพนม ชูราศรี
๑๖.ศุภกิต พรหมมี
๑๗.นายสุรชัย เถกิงวิทย์สถาพร
๑๘.นายเอ๊ะ
๑๙.นายเข่ง
๒๐.นายโจ่
๒๑.นายเกี๊ยะ
๒๒.นายทิตย์จิตร สังขคีรี
๒๓.นายวสันต์ ศรีจันทร์
๒๔.นายวิชัย ไทรสังขละกมล
๒๕.นายโต้ง
๒๖.นายบุญชัย แสนทรัพย์สิน
๒๗.นายเผือก
๒๘.นายกะ
๒๙.นายจักรกฤษ
๓๐.นายอิ๊
๓๑.นายฟู
๓๒.นายจี๋
๓๓.นายลิง
๓๔.นายอำนาจ ฝั่นเฝือ
๓๕.นายเจ๊าะ
๓๖.นายทุ่ง
๓๗.นายอี้
๓๘.นายโบว์
๓๙.นายท๊อป
๔๐.นายแมน
๕๑.นายประนุช ภูมิพุก
๔๒.นายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี
๔๓.นายสุภชัย อู่ตะเภา
๔๔.นายธนบดี อุรารักษ์
๔๕.นายมณฑล มาปรีดา
๔๖.นายธวัชชัย เอี๊ยวตระกูล
๔๗.นางสาวณัฐฐิณี เจรจาศิลป์
๔๘.นายดาบตำรวจชาติชาย ลภสถิตย์
๔๙.นายอำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าจะแก
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะ
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะ
หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก
หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก
หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย
หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย
หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง
หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า
หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง
หน่วยพิทักษ์ป่าทิตะเคียนทอง
หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา
หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง
หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่
หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่น้ำสุริยะ
สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี
สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี
บริษัท พาโนรามาเวิรล์ไวด์
บริษัท พาโนรามาเวิรล์ไวด์
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก

รายนามผู้ให้การสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙
ข้อมูลความรู้วิชาการเพิ่มเติมที่ได้จากงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งนับเป็นงานวิจัยเสือครั้งแรกของประเทศที่ดำเนินงานนอกผืนป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งจะเสริมองค์ความรู้นิเวศวิทยาวิชาการเสือโคร่งและสัตว์ป่าของประเทศไทย และนำสู่การวางแผนจัดการอนุรักษ์เสือโคร่งไม่ให้สาบสูญไปจากผืนป่าไทยนี้ จะบังเกิดขึ้นและสัมฤทธิ์ผลไม่ได้เลย หากขาดผู้ร่วมและให้การสนับสนุนที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของการดำเนิน งานวิจัยครั้งนี้..

๑. คุณสุณี ผลดีเยี่ยม
๒. คุณธนา ตันศิริ
๓. พนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ มหาชน จำกัด
๔. คุณอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา
๕. คุณมานะ เปาทุย
๖. คุณประเสริฐ เลิกบางพลัด
๗. คุณชาคริต เชนวิรัตนพิธ
๘. คุณธนัช วรรัฐฤติกร
๙. คุณวิโรจน์ รุจิวัฒนะพงศ์
๑๐. คุณฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ
๑๑. พระวิชัย เรืองพยุงศักดิ์ วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล

Share this:

CONVERSATION