image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประมวลภาพโครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

๑. การเคลียร์พื้นที่

๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ ชมรมฯร่วมสนับสนุนวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างประตูเขตุฯทุ่งใหญ่ ตามดำริของหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ที่เห็นว่าเขตฯทุ่งใหญ่ยังไม่มีประตูทางเข้าเขตฯมาก่อน  นับตั้งแต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามา แนวความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่เขตฯทุ่งใหญ่ให้สวยงามสอด คล้องกับแนวความคิดในการดำเนินงานของชมรมฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าเขตฯทุ่งใหญ่ให้สวยงามสม เกียรติ ชมรมฯจึงให้ความสนับสนุนวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างแก่หัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ในการดำเนินงานดังกล่าว เช่นเดียวกับ  งานบูรณะก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯกำลังดำเนินการอยู่

๒. การลำเลียงขนส่งวัสดุ โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

การลำเลียงวัสดุก่อสร้างจำนวนกว่า ๑๔ ตัน จากสำนักงานชมรมฯจังหวัดนครปฐมไปยังจุดก่อสร้างในระหว่างฤดูฝนนั้นเป็นไป ด้วยความยากลำบาก ต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามอดทนอย่างมากอุปสรรคปัญหามีให้หาวิธีแก้ไขตลอด เวลาทั้งในส่วนของเส้นทางและการดำเนินงานก่อสร้าง ขอบคุณอาสาสมัครและสมาชิกชมรมฯ ที่ร่วมภารกิจทุกท่าน ที่สนับสนุนการลำเลียงขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา นับจำนวนการขนส่งได้ ๒๐ เที่ยว นับระยะทางขนส่งได้ร่วม ๑๐,๐๐๐ กม. และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยฯห้วยซ่งไท้ทุกท่าน ที่ได้ร่วมเสียสละเวลาและแรงงานในการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวร ซึ่งนับเป็นด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวรแห่งแรก ซึ่งจะยังประโยชน์ในการพิทักษ์สัตว์ป่าแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ในงานป้องปรามและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า และการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่น ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของสัตว์ป่าจากภัยคุกคามของนักล่าทั้งหลาย และอาจช่วยให้ลูกหลานเราที่เกิดมาในรุ่นนี้ และหรือ รุ่นต่อไป มีโอกาสได้เห็นสัตว์ป่าในสภาพธรรมชาติหรือบ้านของเขาเอง ไม่ใช่เพียงแต่ดูจากซีดีรูปสัตว์ป่าหรือจากสมุดภาพสัตว์ป่า แม้จะเต็มไปด้วยสีสันแต่ไร้ชีวิตชีวา...

๓. ร่วมแรงใจสู้งานปูน โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

หลังจากตีผังปรับบริเวณแล้ว ฝ่ายช่างก็เริ่มทำการขุดคานคอดิน ตามแบบและขนาดที่พี่อ๋อยได้กำหนดไว้ เพื่อฝังแผ่นเหล็กที่ใช้ทำแบบไม้ สำหรับหล่อคานคอนกรีต...

๔. สุดยอดฝีมือของช่างเหล็ก โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

เหล็ก.. ทั้งยาว ทั้งหนัก กว่าจะเดินทางมาถึงทุ่งใหญ่ได้ ก็เล่นเอาหมาแดงหน้าเชิดหลังแอ่น...

๕. ทุ่มเทมุ่งมั่น โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

งานก่อผนังด้วยอิฐซีแพค คืบหน้าอย่างรวดเร็ว ทุกระยะ ๒๐ ซม. จะอ๊อกเชื่อมลวดเหล็กเพื่อใช้เป็นเอ็นยึดแผงอิฐกับเสาโครงสร้าง เพื่อความแข็งแรง ...

๖. ตำนานหมาแดงและกำเนิดน้องโก้ โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

โครงการอนุรักษ์ต่างๆ เริ่มต้นจาก การตระหนักรับรู้ถึงปัญหา หรือความจำเป็นที่จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงอยู่รอดของผืนป่า ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หรือที่ไกลกว่านั้น การตระหนักรับรู้ถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องหามาตรการที่ผ่านจากการ ระดมความคิดอย่างละเอียดรอบคอบด้วยเหตุผล เพื่อคัดเลือกแนวทางป้องกันแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมแผนงานและโครงการอนุรักษ์ต่างๆ...

๗. ชัยชนะของสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่ โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

ในที่สุดความพยายามตลอดช่วงฤดู ฝน ก็สัมฤทธิ์ผล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ทุกท่าน ที่หมุนเวียนเดินทางมาสับเปลี่ยน ให้การสนับสนุนการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวรหลังนี้ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา...

๘. ความฝันนักอนุรักษ์ โครงการสร้างด่านตรวจหน่วยมหาราช

นอกจากภารกิจหลักในการตรวจค้นหา อาวุธเครื่องมือล่าสัตว์ป่าต่างๆแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า ยังมีหน้าที่ชี้แจงให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานของผืนป่านั้นๆ เช่นเรื่องเส้นทาง สภาพระบบนิเวศน์ของผืนป่านั้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์กฏระเบียบข้อห้ามต่างๆ รวมถึงข้อบังคับ คำแนะนำในการเข้าพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ได้ระมัด ระวังกิจกรรมต่างๆของหมู่คณะ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า เราเป็นเพียงผู้มาเยือนสถานที่ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น สัตว์ป่าผู้อยู่อาศัยในผืนป่านั้นๆต่างหาก ที่เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริง ความเข้าใจและร่วมมือของนักท่องเที่ยวจะช่วยบรรเทาภาระผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศของผืนป่า นั้นๆ...

ด่านหลังนี้ พี่ปลูกให้ เจ้ารักษา ผ่านด่านมา ตรวจตรา อย่างเข้มแข็ง
พบต้องยึด อาวุธ ที่ร้ายแรง ทั้งกระสุน เครื่องแสง แรงทำลาย
ไม้คุ้มด่าน ตระหง่าน รังสมอเสี้ยว จะสูงเพรียว แผ่ก้าน กิ่งขยาย
จะปกป่า คุ้มด่าน ภยันตราย เจ้าทั้งหลาย จงเป็นสุข ทั่วทุกคน
พี่ไปแล้ว ฝากชีวิต สัตว์ทั้งหลาย ฝากพรรณไม้ ภูผา พนาสน
ฝากพวกเจ้า พี่น้อง ทุกๆคน ให้ตรวจค้น ป้องปราม ตามวิธี
ออกตรวจป่า หาข่าว คนล่าสัตว์ ทราบแน่ชัด ไล่กวดจับ นะน้องพี่
สรรพสัตว์ ทั่วทุ่งใหญ่ และพงพี จะสุขี ยืนยง คู่พงไพร
บินนาน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

Share this:

CONVERSATION