image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาในภารกิจ  การปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชมรมฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ขาดแคลนของฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก ซึ่งมีภารกิจหนาแน่นในการออกพื้นที่พบปะราษฎรในหมู่บ้านต่างๆที่อยู่อาศัยในและรอบๆเขตฯ เพื่อทำงานด้านมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการปกป้องอนุรักษ์พื้นที่ป่ามรดกโลก และแสวงหาความร่วมมือและความเข้าใจจากราษฎร เพื่อลดและบรรเทาปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่

ผู้ช่วยฯสัมพันธ์  ใจสุดา และนายสมเกิด  คำปาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก ผู้ทำหน้าที่รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกมีอยู่สองเครื่อง ชำรุดหนึ่งเครื่อง และสำนักงานเขตฯมีงานเอกสารหนาแน่นตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ชมรมฯสนับสนุนมาให้จะช่วยให้งานในสำนักงานเขตฯมีความคล่องตัวขึ้นมาก ซึ่งชมรมฯจะได้พยายามหาความสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อร่วมรักษาผืนป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก - มรดกโลก ในโอกาสต่อไป

Share this:

CONVERSATION