image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ส่งมอบบ้านพักหน่วยฯเซซาโว่ โครงการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด รับมอบ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ ที่เริ่มดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๔๗ ในสมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ และชมรมฯทยอยขนส่งวัสดุก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างร่วมกับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่เรื่อยมา จนงานก่อสร้างอาคารบ้านพัก โรงครัว ห้องน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ สำเร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘

โครงการก่อสร้างหน่วยเซซาโว่นี้เป็นหนึ่งในสามของชมรมฯ ในวาระที่เขตฯทุ่งใหญ่ครบรอบ ๓๐ ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเส้นทางอันยาวนานของเขตฯทุ่งใหญ่บนเส้น ทางมรดกโลกแล้ว โครงการก่อสร้างทั้งสามยังจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างบ้านพักหน่วยเซซาโว่นี้ ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่ได้รับคืนบ้านพัก เจ้าหน้าที่หลังแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ และปลูกสร้างใหม่ ณ ตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แต่เดิมเมื่อ ๓๐ ปีก่อน ซึ่งเป็นสถานที่ต้นตำนานและกำเนิดของเขตฯทุ่งใหญ่

หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่มีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่พักอาศัย เพื่อปกป้องดูแลพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่ชั้นในที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากเป็นพื้นที่หากินของสัตว์ป่าที่เกิดปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตก่อนประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตราบกระทั่งปัจจุบัน ตลอดจนเป็นที่พักอาศัยแก่  นักวิชาการ นักวิจัย ซึ่งจะช่วยพัฒนางานวิจัยสัตว์ป่าและนำไปสู่การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ พื้นที่ และวันหนึ่งในอนาคตสถานีวิจัยสัตว์ป่าที่จะเป็นอีกหนึ่งหลักประกันอันมั่นคง แก่ผืนป่าทุ่งใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของชมรมฯก็อาจจะถูกพัฒนาขึ้น ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งนี้

Share this:

CONVERSATION