image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานครั้งที่ ๒ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ดำเนินการสร้างระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ฐาน ข้อมูลกลางและเว็บไซท์ห้วยขาแข้ง พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูล และการจัดทำเว็บไซท์แก่เจ้าหน้าที่โครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงนิเวศ และเจ้าหน้าที่เขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างเชิงระบบในการการจัดการฐานข้อมูลเขตฯห้วยขา แข้งให้เอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้บริหาร ตลอดจนนักวิชาการและนักวิจัย ให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเขตฯห้วยขาแข้งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในการรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลกลางให้ทันสมัยและยังประโยชน์ แก่นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนงานวิจัย และบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง - มรดกโลก ในอนาคตต่อไป

ในส่วนของการสร้างเว็บไซท์ห้วยขาแข้ง อ.เกียรติขจร ชัยเธียร ที่ปรึกษาชมรมฯผู้ซึ่งทำการออกแบบเว็บให้ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกแห่งนี้ เมื่อหลายปีก่อน ได้ช่วยทำการออกแบบเว็บไซท์ห้วยขาแข้งตามข้อมูลที่โครงการการจัดการผืนป่า มรดกโลกเชิงระบบนิเวศได้จัดส่งมาให้ แล้วชมรมฯจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ชมรมฯจึงจัดการฝึกอบรมการ จัดทำเว็บไซท์เบื้องต้น แก่คณะทำงานเว็บไซท์ของโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศและเจ้า หน้าที่เขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อให้เขตฯห้วยขาแข้งสามารถจัดการเว็บไซท์ด้วยเจ้าหน้าที่ของเขตฯห้วยขา แข้งเองต่อไปในอนาคต และเพื่อความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการอัพเดทข้อมูลต่างๆที่มีอยู่อย่าง มากมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง - มรดกโลก และแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะมากยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการสัตว์ป่าแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ สนใจ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการและกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทาง อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมฯแล้ว คณะทำงานก็ทยอยนำเข้าข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นต่างๆของเขตฯห้วยขาแข้ง รวมทั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตฯห้วยขาแข้งและได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกับเขตฯห้วยขาแข้งผ่านช่องทางเว็บไซท์นี้ ขณะนี้เว็บไซท์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าข้อมูลของเว็บไซท์ห้วยขาแข้งจะพร้อมให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะเยี่ยมชมได้ที่ http://www.huaikhakhaeng.net และท่านสามารถส่งความเห็นตลอดจนคำแนะนำถึงคณะทำงานได้ที่ info@huaikhakhaeng.net

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่อาคารมรดกโลก ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจาก สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์เพิ่มเติมสำหรับการจัดการฐาน ข้อมูลและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยระบบ GPRS ด้วยงบประมาณของโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ โดยชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์เข้าดำเนินการ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูลกลางและระบบอินเตอร์เน็ต โดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ GPRS มูลค่า ๑๖,๙๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและรับส่งโทรสาร ซึ่งจะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น และเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดการเว็บไซท์ห้วยขาแข้ง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งทางอินเตอร์เน็ต จดหมายอีเลคทรอนิคส์ และโทรสาร ของนักวิจัย ข้าราชการและผู้บริหาร ให้เป็นไปอย่างฉับไวรวดเร็วทันกับการเปลี่ยนแปลงในภาวการณ์ปัจจุบัน ที่การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของเขตฯห้วยขาแข้งสู่สาธารณะผ่านช่อง ทางอินเตอร์เน็ต มีความจำเป็นและส่งผลต่อความก้าวหน้าพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก แห่งนี้

Share this:

CONVERSATION