image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

วิกิพีเดีย สารานุกรมออนไลน์


หลังจากที่ชมรมฯ ได้ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๘ และจัดทำเว็บไซท์ตีพิมพ์เผยแพร่กิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ต่างๆตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาผ่านช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ต เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน นักศึกษา ตลอดจนผู้รักธรรมชาติทั้งหลาย ที่กำลังเริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางการเสียสละอุทิศตนบำเพ็ญตัวเป็นประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติโดยการทำสิ่งดีๆ มาร่วมเป็นอีกแรงกำลังหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นกำลังใจแก่เขาเหล่านั้นให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ความตั้งใจและความฝันอันงดงามและปณิธานอุดมการณ์อันสูงส่งของท่านทั้งหลาย ในการเริ่มต้นลงมือดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงามอื่นๆที่เราได้รับสืบทอดมา จากบรรพบุรุษให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน และยังประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นต่อๆไปนั้น จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จในที่สุด แม้จะต้องผ่านอุปสรรคปัญหานานับปการที่เป็นบททดสอบความมุ่งมั่นพยายาม ซึ่งคอยบั่นทอนอุดมการณ์และความตั้งใจตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งนั่นกลับจะยิ่งทำให้ความยายามและการต่อสู้ของท่านทั้งหลายนั้น มีความหมายควรค่าแก่การจดจำและภาคภูมิใจยิ่งขึ้น ยามเมื่อท่านได้หวนระลึกถึงเบื้องหลังของแต่ละความสำเร็จในสิ่งดีๆที่ท่าน ได้เสียสละทุ่มเทพยายามและดำเนินการจนลุล่วงเป็นอย่างดีแล้วนั้น

ด้วยความทุ่มเทพยายามของทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซท์ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ในการนำเสนอแนวคิดถ่ายทอดการดำเนินงานอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง ใหญ่นเรศวรคลอดทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตกในปัจจุบัน ตลอดทั้งการพัฒนารวบรวมข้อมูลธรรมชาติและสัตว์ป่าของผืนป่าทุ่งใหญ่ ซึ่งนับรวมเวลาทำงานของทีมงานพัฒนาเว็บไซท์ที่ทุ่มเทแรงใจและแรงงานร่วม หนึ่งหมื่นชั่วโมง แม้ว่ารูปแบบของเว็บไซท์จะเรียบง่ายไม่ได้มีเทคนิคสมัยใหม่ในการพัฒนา เว็บไซท์แต่ประการใด แต่เนื้อหาสาระของเว็บไซท์ที่สื่อสารถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินงานอนุรักษ์ อย่างตรงไปตรงมา กลับมีความสำคัญในการพิจารณาจากผู้บริหารพัฒนาเว็บไซท์สารานุกรมออนไลน์วิกิ พีเดีย www.wikipedia.org ที่เป็นหนึ่งในเว็บไซท์สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือและใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลการดำเนินงานอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมายังเว็บไซท์ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก เมื่อต้นปี ๒๕๔๙

การได้รับการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการดำเนินงานอนุรักษ์จากเว็บไซท์วิกิพีเดียนี้ ยังความภาคภูมิใจและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯเป็นอย่างยิ่ง ตลอดรวมถึงทีมงานผู้ดูแลพัฒนาเว็บไซท์ของชมรมฯ ที่ต่างรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติในสังคมโลกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซท์สารานุกรมออนไลน์นี้

ขอขอบคุณสหายแสงหล้า (เกียรติขจร ชัยเธียร) ผู้เสียสละถ่ายทอดความรู้วิชาการพัฒนาเว็บไซท์แก่ผู้พัฒนาเว็บไซท์ชมรมฯ รวมทั้งออกแบบหน้าเว็บไซท์และไม่เคยเหนื่อยหน่ายในการตอบข้อสงสัยและให้คำ แนะนำในการดำเนินงานและพัฒนาเว็บไซท์ชมรมฯอย่างต่อเนื่องตลอดมาตราบกระทั่ง ปัจจุบัน

ด้วยความภาคภูมิใจในเกียรตินี้ ทีมงานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชมรมฯและทีมงานพัฒนาเว็บไซท์ชมรมฯจะได้มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ และการพัฒนาเว็บไซท์ชมรมฯที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีกมากให้ยังประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

Share this:

CONVERSATION